Ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas

Trunka vienerius metus. Teikiamas šešiamečiams (išimtinais atvejais – 5 metų) vaikams, skirtas geriau pasiruošti mokyklai. Nemokamas, visuotinis, bet nėra privalomas, tėvams palikta teisė apsispręsti, ar ugdyti šešiametį pagal priešmokyklinio ugdymo programą, ar ne.

Pradinis ugdymas

Pradinis ugdymas organizuojamas pagal Pradinio ugdymo sampratą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 113 (Žin., 2003, Nr. 18-798).

Mokykla: pasirengia ugdymo planą visai pradinio ugdymo programai įgyvendinti neviršydama Bendruose ugdymo planuose programai skiriamų pamokų (valandų) skaičiaus per savaitę.

Pagrindinis ugdymas

Pagrindinio ugdymo programos antrojoje dalyje sudaromos sąlygos mokiniams pasirinkti dalykų modulius pagal polinkius ir gebėjimus, vadovaujantis Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams modelio aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. ISAK-715 (Žin., 2008, Nr. 35-1260).

Vidurinis ugdymas

Vidurinis ugdymas 11–12 klasėse organizuojamas pagal Vidurinio ugdymo programos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-1387 (Žin., 2006, Nr. 76-2930), ir gali būti atsižvelgiama į Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių dididinimo 14–19 metų mokiniams modelio aprašą.

Paskutinis atnaujinimas: 2017 31 kovo