Tikslai ir uždaviniai

Strateginiai tikslai:

  • Gerinti ugdymo(si) kokybę, organizuojant ugdymą(si) kiekvienam mokiniui pagal poreikius ir galimybes.
  • Kurti saugią ir sveikatą stiprinančią aplinką.
  • Telkti aktyvią gimnazijos bendruomenę, skatinant jos narių bendradarbiavimą ir lyderystę.
  • Atnaujinti edukacines aplinkas, pritaikyti įtraukiojo ugdymo ir atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui.
Paskutinis atnaujinimas: 2023 20 sausio