Teisinė informacija

Kauno Veršvų gimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir „Reikalavimų valstybinių ir savivaldybių mokyklų nuostatams“ pagrindu parengtais įstaigos nuostatais.

TEISĖS AKTAI

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą:

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas …
Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 metų nuostatos …
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai 2015-2017 metams …
Pradinio ir pagrindinio ugdymo programos …
Vidurinio ugdymo programos…
Vidurinio ugdymo programų pakeitimai…
Aprūpinimo mokymo priemonėmis dokumentas …
Kiti dokumentai reglamentuojantys bendrąjį ugdymą …

Paskutinis atnaujinimas: 2019 2 birželio