Gimnazijos mokytojai ir specialistai

Vardas PavardėIšsilavinimas, specialybėDėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorijaTurimos pareigosTelefono numeris
Žilvinas DamijonaitisVPU geografijos bakalauras, VPU geografijos magistras, M.Romerio universitetas, viešasis administravimas, magistrasGeografijos mokytoja metodininkas, II vadybinė kategorijaGimnazijos direktorius362621
Paulius BaronasKauno J. Gruodžio konservatorija
Muzikos mokyklos mokytojas, mokyklinio kolektyvo vadovas, orkestro (kamerinio ansamblio) artistas
Neformaliojo švietimo mokytojasDainavimo studijos vadovas385218
Ginta JunelienėKU edukologijaEtikos ir žmogaus saugos vyresnioji mokytojaIIIa gimnazijos klasės auklėtoja, Tolerancijos ugdymo centro narė, gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės narė.
Teatro studijos vadovė
361800
Asta KizevičienėKauno A. Sniečkaus politechnikos institutas, inžinierius.
Religijos studijų kolegija, tikybos mokytoja              Vytauto Didžiojo universitetas, religijos studijų magistro laipsnis
Tikybos mokytoja metodininkėSocialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, metodinės tarybos narė, gimnazijos įsivertinimo grupės narė361800
Regina LesevičienėVU lietuvių kalbos filologė, dėstytojaLietuvių kalbos mokytoja metodininkė6a klasės auklėtoja, gimnazijos įsivertinimo grupės pirmininkė, metodinės tarybos narė, lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė361800
Žaneta MalinauskienėŠPU lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja,
VDU lietuvių kalbos magistras
Lietuvių kalba, mokytoja metodininkėIIIb gimnazijos klasės auklėtoja, mokyklos tarybos narė, Tolerancijos ugdymo centro narė, mokytojų atestacijos komisijos sekretorė, Vaiko gerovės komisijos sekretorė, gimnazijos darbo tarybos narė, edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė,  strateginio planavimo darbo grupės narė, gimnazijos įvaizdžio formavimo darbo grupės narė.361800
Rita PetrauskienėVVU filologas, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojaLietuvių kalbos mokytoja metodininkė8i klasės auklėtoja, mokyklos įsivertinimo grupės narė, Maironiečių būrelio vadovė, Tolerancijos ugdymo centro narė, edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė361800
Daiva ŠmerauskienėVU filologas, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojaLietuvių kalba, mokytoja metodininkėIVa gimnazijos klasės auklėtoja, klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė, metodinės tarybos narė, mokytojų tarybos sekretorė, Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės narė361800
Ingrida BachmatavičienėŠU edukologija, pradinių klasių mokytojas
ŠU anglų kalbos ankstyvasis ugdymas, mokytojas
KTU, marketingo vadyba
Pradinių klasių mokytoja
Anglų kalbos vyresnioji mokytoja
4 d klasės auklėtoja
Edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė
385218
Birutė DručkutėVU filologas, rusų kalbos ir literatūros dėstytoja, VPU anglų kalbos mokytojaAnglų kalbos mokytoja metodininkėProjektų valdymo darbo grupės pirmininkė, IT strategijos kūrimo darbo grupės narė361800
Giedrė JuškevičienėG. Stulpinienės Vadybos kolegija,
A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla, verslo vadyba, teisė
Anglų kalbos mokytoja metodininkė6v klasės auklėtoja, gimnazijos tarybos narė, mokyklos darbo tarybos narė,
Tolerancijos ugdymo centro narė, projektų valdymo darbo grupės narė
361800
Gitana KerevičiūtėVU vokiečių kalbos filologas, VPU pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytojaAnglų kalbos ir vokiečių kalbos vyresnioji mokytojaII a gimn. klasės auklėtoja, IT strategijos kūrimo darbo grupės narė361800
Ieva KriaučiūnienėVDU anglų filologija, taikomoji anglų kalbotyra,
KTU pedagogo profesinė kvalifikacija
Anglų kalbos mokytoja metodininkėIIi gimn. klasės auklėtoja, Tolerancijos ugdymo centro narė, projektų valdymo darbo grupės narė, metodinės grupės pirmininkė.361800
Dalia SaulienėVVU istorikė, istorijos ir visuomenės dėstytoja, pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytojaAnglų kalba,
mokytoja metodininkė
IT strategijos kūrimo darbo grupės narė363489
Gina VasiliūnienėVDU etnologija ir folkloristika,
VPU anglų kalbos filologija
Anglų kalba,
vyresnioji mokytoja
Edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė, anglų kalbos būrelio vadovė 

363489

Nijolė NavickienėVVPI rusų kalbos ir literatūros mokytojaRusų kalbos mokytoja metodininkė5b klasės auklėtoja. Metodinės tarybos pirmininko pavaduotoja, gimnazijos įsivertinimo grupės narė, strateginio planavimo darbo grupės narė, gimnazijos įvaizdžio formavimo darbo grupės narė.361800
Rita PetrauskienėVVU filologė, rusų kalbos ir literatūros dėstytojaRusų kalbos mokytoja metodininkėUgdymo karjerai vadovė,   metodinės tarybos narė361800
Rita Marija YlienėVU istorikėIstorija, pilietiškumo pagrindų mokytoja metodininkė Tolerancijos ugdymo centro narė, pilietiškumo ugdymo programos įgyvendinimo vadovė, gimnazijos įsivertinimo grupės narė, atsakinga už antikorupcinę veiklą gimnazijoje, edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė361800
Diana MurauskienėVPU istorijos, politologijos ir visuomenės mokslo mokytoja, KTU edukologijos magistrasIstorijos mokytoja ekspertė5v klasės auklėtoja. Gimnazijos tarybos narė, gimnazijos darbo tarybos pirmininkė, metodinės tarybos sekretorė, Tolerancijos ugdymo centro vadovė, strateginio planavimo darbo grupės narė projektų valdymo darbo grupės narė, gimnazijos įvaizdžio formavimo darbo grupės narė.361800
Danguolė JacikienėVVU geografas, dėstytojaGeografijos mokytoja metodininkė7a klasės auklėtoja. Metodinės tarybos pirmininkė,  Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės narė,  mokytojų atestacijos komisijos narė, Tolerancijos ugdymo centro narė, Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės narė, Kauno miesto geografijos mokytojų metodinio būrelio narė361800
Renata LincevičienėLŽŪU ekonomika, A.Stulginskio universitetas, edukologijos magistrasEkonomika ir verslumo vyresnioji mokytojaDirektoriaus pavaduotoja ugdymui, Ia klasės auklėtoja, Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės pirmininkė, Mokinių mokomųjų bendrovių koordinatorė, edukacinių aplinkų kūrimo grupės pirmininkė, strateginio planavimo darbo grupės narė, IT strategijos kūrimo darbo grupės narė, gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės pirmininkė. Verslumo tarybos pirmininkė, metodinės tarybos sekretorė, strateginio  planavimo darbo grupės narė, projektų  valdymo darbo grupės narė, gimnazijos įvaizdžio formavimo darbo grupės narė.361800
Vaida JuškevičienėVPU matematika ir informatika, VDU taikomosios informatikos magistrasInformacinių technologijų ir matematikos mokytoja metodininkėNovatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės narė, atsakinga už internetinę svetainės administravimą, Tolerancijos ugdymo centro narė, IT strategijos kūrimo darbo grupės narė, darbo komisijos grupės narė.361800
Algimantė KulikauskienėVPU matematikos mokytojaMatematikos mokytoja metodininkė8a klasės auklėtoja, gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė, metodinės tarybos narė, projektų valdymo darbo grupės narė361800
Virginija LincevičienėKTU matematikos mokytojaMatematika,
mokytoja metodininkė
361800
Martynas PovilaitisKTU, taikomoji matematika, matematikos bakalaurasMatematikos mokytojasJaunimo klubo vadovas362621
Zita NėnienėVVP vidurinės mokyklos matematikos mokytojaMatematikos mokytoja ekspertėDirektoriaus pavaduotoja, II vadybinė kategorija, mokytojų atestacijos komisijos pirmininkė, gimnazijos tarybos narė, Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės narė, strateginio planavimo grupės pirmininkė, IT strategijos kūrimo darbo grupės pirmininkė, Kauno miesto matematikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė361800
Jūratė SkvarčinskienėVPI biologijos ir žemės ūkio pagrindų mokytojaBiologija, gamta ir žmogus, vyresnioji mokytojaProjektų valdymo darbo grupės narė361800
Jūratė SabaitienėVPI biologijos mokytojaGamta ir žmogus, vyresnioji mokytoja361800
Danguolė PiktienėKPI inžinerijos radio aparatūros konstruktorius – technologas, KTU matematikos mokytojasFizikos vyresnioji mokytojaEdukacinių aplinkų kūrimo grupės narė361800
Asta JakutienėVVU chemikas, dėstytoja

Chemijos mokytoja metodininkė

Projektų valdymo darbo grupės narė361800
Danguolė VaitmonienėKPI inžinierius matematikas, VDU mokytojasInformacinių technologijų mokytoja ekspertėIi klasės auklėtoja, Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės narė, kūrybinių technologijų būrelio vadovė, IT strategijos kūrimo darbo grupės narė, Moodle sistemos naudojimo koordinatorė, gimnazijos įvaizdžio formavimo darbo grupės narė.361800
Laneda JatulevičienėVISI architektė, LPKI dailės mokytojaDailės mokytoja metodininkėDailės studijos vadovė361800
Nelė JurgelionienėKK dailės pedagogika, VPU dailės pedagogikaDailės mokytoja metodininkėIVb gimnazijos klasės auklėtoja, gimnazijos įsivertinimo grupės narė, dailės būrelio vadovė, dizaino būrelio „Dekoras“  vadovė, edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė, Tolerancijos ugdymo centro narė, Menų ir technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė.362621
Laima KasparevičienėVilniaus Tallat-Kelpšos aukštesnioji muzikos mokykla, chorinis dirigavimas, muzikaMuzikos
mokytoja metodininkė
Mišraus choro „Allegro“ vadovė.361800
Alvina PoderienėKU muzikos ir dainavimo mokytojaMuzikos mokytoja metodininkėMenų ir technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,
Jaunučių choro vadovė, mergaičių ansamblio vadovė, gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės narė
363489
Mantas KisieliusLKKA treneris, vadybos ir verslo administravimo magistrasŠokio vyresnysis mokytojasŠokio studijos vadovas361800
Agnė JuškevičienėVDU, anglų filologijos bakalauras, lingvistikos magistrasAnglų kalbos mokytoja361800
Liuda UtyrienėVPU matematikos mokytojaMatematikos mokytoja metodininkė361800
Nijolė VosylienėKTU siuvimo gaminių technologija ir konstravimas, KTU edukologijaTechnologijų mokytoja metodininkėKauno miesto technologijų mokytojų metodinio būrelio narė, keramikos būrelio vadovė, edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė
Vilma BabušienėLKKI kūno kultūros mokytoja, trenerėFizinio ugdymo vyresnioji mokytojaEdukacinių aplinkų kūrimo grupės narė361800
Jolita BarauskaitėLKKI fizinio lavinimo dėstytojaFizinio ugdymo mokytoja metodininkė, kūno kultūros specialiųjų pratybų pedagogėKūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė, gydomosios mankštos pedagogė, metodinės grupės pirmininkė, metodinės tarybos narė, jogos trenerė, strateginio planavimo darbo grupės narė. netradicinio sportinio aktyvumo būrelio vadovė361800
Donata Vaičytė MartinkienėLKKI dėstytojas, rankinio trenerisFizinio ugdymo mokytoja metodininkė7b klasės auklėtoja. Žolės riedulio trenerė, gimnazijos įsivertinimo grupės narė361800
Audrius VilkevičiusLKKI krepšinio treneris, LKKA, sporto magistrasFizinio ugdymo vyresnysis mokytojasKrepšinio ir sportinių žaidimų treneris, projektų valdymo darbo grupės narys363489
Algirdas GruzdasLKKI fizinio auklėjimo dėstytojasFizinio ugdymo mokytojas metodininkasFutbolo treneris361800
Lijana BilinkevičienėVPU pradinių klasių mokytojaPradinių klasių vyresnioji mokytojaDirektoriaus pavaduotoja ugdymui III vadybinė kategorija, Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės narė, edukacinių aplinkų kūrimo grupės pirmininkė, strateginio planavimo darbo grupės narė, projektų valdymo darbo grupės narė, gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės pirmininkė363489
Rasa AbramavičienėVPU pradinių klasių mokytojaPradinių klasių mokytoja metodininkė3a klasės auklėtoja, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė, metodinės tarybos narė, mokyklos tarybos narė, mokytojų atestacijos komisijos narė, edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė363489
Ramunė AndriušienėVU bibliotekininkystė,
VPU edukologija, mokytojas
Pradinių klasių mokytoja metodininkė1d klasės auklėtoja, metodinės grupės pirmininkė, strateginio planavimo darbo grupės narė361800
Ilona BublienėVU filologas, rusų kalbos ir literatūros dėstytojas, VPU edukologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacijaPradinių klasių mokytoja  metodininkė3b klasės auklėtoja,  mokyklos įsivertinimo grupės narė, gimnazijos tarybos narė,  mokytojų atestacijos komisijos narė, Tolerancijos ugdymo centro narė, edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė363489
Nijolė ČiučiulkienėŠPI pradinių klasių mokytojaPradinių klasių mokytoja, mokytoja metodininkė2c klasės auklėtoja, mokyklos muziejaus ekspozicijos filialo vadovė, gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės narė363489
Sigita GrigaliūnienėŠPI pradinių klasių mokytojaPradinių klasių mokytoja metodininkė1b klasės auklėtoja, mokyklos įsivertinimo grupės narė, IT strategijos kūrimo darbo grupės narė363489
Rita MurauskienėŠPI pradinių klasių mokytojaPradinių klasių mokytoja metodininkė2b klasės auklėtoja, gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės narė, gimnazijos darbo tarybos narė363489
Violeta LinikienėŠPI ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, VPU edukologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacijaPradinių klasių mokytoja metodininkė4b klasės auklėtoja, edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė.363489
Milda Litvinavičiūtė ChochriakovienėVPU pradinių klasių pedagogasPriešmokyklinio ugdymo grupės vyresnioji mokytojaAtsakinga už pradinių klasių veiklos sklaidą, gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės narė363489
Evelina ŠmulkštytėLŽŪU agronomijos magistras, baigti psichologiniai ir pedagoginiai moduliaiPradinių klasių mokytoja3c klasės auklėtoja, mokslinės laboratorijos vadovė361800
Lina NomeikienėŠPI pradinių klasių mokytojaPradinių klasių mokytoja metodininkė4a klasės auklėtoja, gimnazijos tarybos narė, IT strategijos kūrimo darbo grupės narė363489
Danguolė PliaskienėŠU pedagogika ir psichologija, pradinių klasių mokytojasPradinių klasių vyresnioji mokytojaBibliotekininkė, mokytojo padėjėja361800
Živilė RadzevičienėŠPI pradinių klasių mokytojaPradinių klasių  mokytoja metodininkė2a klasės auklėtoja, gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės narė363489
Danguolė ČižauskienėŠU, pradinių klasių mokytojaPradinių klasių vyresnioji mokytoja1c klasės auklėtoja, gimnazijos įsivertinimo grupės narė363489
Kristina SacevičienėMarijampolės aukštesnioji pedagoginė mokykla,
ŠU pradinių klasių mokytojas
Pradinių klasių mokytoja metodininkė2e klasės auklėtoja361800
Eglė SutkienėŠU pradinių klasių pedagogika ir metodikaPriešmokyklinio ugdymo  vyresnioji mokytoja1e klasės auklėtoja, gimnazijos tarybos narė, gimnazijos įsivertinimo grupės narė, strateginio planavimo darbo grupės narė361800
Aušra TamulienėŠPI pradinių klasių mokytojaPradinių klasių mokytoja metodininkė1a klasės auklėtoja, Tolerancijos ugdymo centro narė, edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė363489
Džiuljeta VaičiukynienėMarijampolės aukštesnioji pedagoginė mokykla, pradinio ugdymo pedagogika,
ŠU pradinių klasių mokytojas
Pradinių klasių mokytoja metodininkė2d klasės auklėtoja gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės narė361800
Danutė ZlatarinskienėŠPI pradinių klasių mokytojaPradinių klasių mokytoja metodininkė4c klasės auklėtoja, Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės narė363489
Milita AkambakienėŠU ologofreno pedagogikaLogopedė metodininkėVaiko gerovės komisijos narė strateginio planavimo darbo grupės narė363489
Ingrida MasteikienėŠU specialioji pedagogikaSpecialioji pedagogė metodininkėVaiko gerovės komisijos narė363489
Dovilė KovalenkinienėLietuvos kūno kultūros akademija, edukologijos bakalauras, socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija, Kauno technologijos universitetas, edukologijos magistrasVyresnysis socialinis pedagogas Vaiko gerovės komisijos pirmininkė, Ugdymo karjerai grupės narė362621
Inga ValentaitėLietuvos kūno kultūros akademija, edukologijos bakalauras, socialinio pedagogo profesinė kvalifikacijaSocialinė pedagogė7i klasės auklėtoja, gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės narė.362621
Jūratė MikolaitienėVDU mokyklinė psichologijaPsichologė, psichologijos mokytojaVaiko gerovės komisijos narė362621
Kristina ŠtilpienėŠU pedagogika ir psichologijaMokytojo padėjėja363489
Inga RazumienėŠU, pradinio ugdymo pedagogika, edukologijos bakalaurasPradinių klasių mokytoja1c klasės auklėtoja363489
Kristina SacevičienėMarijampolės aukštesnioji pedagoginė mokykla, ŠU, pradinių klasių mokytoja.Pradinių klasių mokytoja metodininkė3d klasės auklėtoja, Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės narė361800
Naglis JonuškaRygos ekonomikos aukštoji mokykla, socialinių mokslų srities ekonomikos krypties bakalaurasEkonomikos ir verslumo mokytojasProjekto „Renkuosi mokyti“ mokytojas. „Accelerator“ būrelio vadovas363489
Loreta GedgaudienėKTU, mokytojaInformacinių technologijų vyresnioji mokytoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogėPUG b grupės auklėtoja, programavimo ABC būrelio vadovė363489
Akvilė Andziukevičiūtė-JankūnienėKTU, inžinerinio projektavimo ir programinio dizaino bakalaurasTechnologijų mokytoja5a klasės auklėtoja. Projekto „Renkuosi mokyti“ mokytoja. 3D projektavimo būrelio vadovė363489
Ineta ČiužienėVPU, auklėtoja, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogikos bakalaurasPriešmokyklinio ygdymo grupės peadagogėPUG c grupės auklėtoja
Rasa MerkienėŠPI socialinių mokslų edukologija, pradinių klasių ir pagrindinės mokyklos darbų mokytojaPradinių klasių mokytoja metodoninkė1f klasės auklėtoja385218

 

 

Trumpiniai
VU – Vilniau Universitetas
VDU – Vytauto Didžiojo Universitetas
LSU – Lietuvos Sveikatos Universitetas
KU – Klaipėdos Universitetas
ŠU – Šiaulių Universitetas
ŠPI – Šiaulių Pedagoginis Institutas
LKKA – Lietuvos Kūno Kultūros Akademija
LKKI – Lietuvos Kūno Kultūros Institutas
VVPI – Vilniaus Valtybinis Pedagoginis Institutas
LVA – Lietuvos Veterinarijos Akademija
KTU – Kauno Technologijos Universitetas
KPI – Kauno Antano Sniečkaus Politechnikos Institutas
VPU – Vilniaus Pedagoginis Universitetas
VVP – Vilniaus Valtybinis Universitetas
ŠPU – Šiaulių Pedagoginis Universitetas
LŽŪU – Lietuvos Žemės Ūkio Universitetas
LPKI – Lietuvos Pedagogų Kvalifikacijos Institutas
KK – Kauno Kolegija
VISI – Vilniaus Inžinerinis Statybos Institutas
VDA – Vilniaus Dailės Akademija

Paskutinis atnaujinimas: 2019 lapkričio 11