Gimnazijos mokytojai ir specialistai

Vardas Pavardė

Išsilavinimas, specialybė

Dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija

Turimos pareigos

Telefono numeris

Rasa AbramavičienėVPU pradinių klasių mokytojaPradinių klasių mokytoja, mokytoja metodininkė3a klasės auklėtoja, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė, metodinės tarybos narė, mokyklos tarybos narė, mokytojų atestacijos komisijos narė, edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė363489
Milita AkambakienėŠU ologofreno pedagogikaLogopedė ekspertėVaiko gerovės komisijos narė strateginio planavimo darbo grupės narė363489
Ramunė AndriušienėVU bibliotekininkystė,
VPU edukologija, mokytojas
Pradinių klasių mokytoja metodininkė1d klasės auklėtoja, metodinės grupės pirmininkė,

strateginio planavimo darbo grupės narė

385218
Akvilė Andziukevičiūtė-JankūnienėKTU, inžinerinio projektavimo ir pramoninio dizaino bakalaurasTechnologijų mokytoja5a klasės auklėtoja,

projekto ,,Renkuosi mokyti” mokytoja, 3D projektavimo būrelio vadovė

362621
Vilma BabušienėLKKI kūno kultūros mokytoja, trenerėFizinio ugdymo vyresnioji mokytojaEdukacinių aplinkų kūrimo grupės narė362621
Ingrida BachmatavičienėŠU edukologija, pradinių klasių mokytojas
ŠU anglų kalbos ankstyvasis ugdymas, mokytojas
KTU, marketingo vadyba
Pradinių klasių mokytoja,

anglų kalbos vyresnioji mokytoja

4d klasės auklėtoja

Edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė, anglų kalbos būrelio vadovė

385218
Jolita BarauskaitėLKKI fizinio lavinimo dėstytojaFizinio ugdymo mokytoja metodininkė, kūno kultūros specialiųjų pratybų pedagogėKūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė, gydomosios mankštos pedagogė, metodinės grupės pirmininkė. metodinės tarybos narė, jogos trenerė, strateginio planavimo darbo grupės narė, netradicinio sportinio aktyvumo būrelio vadovė361800
Paulius BaronasKauno J.Gruodžio konservatorija. Muzikos mokyklos mokytojas, muzikinio kolektyvo vadovas, orkestro(kamerinio ansamblio) artistasNeformaliojo švietimo mokytojasDainavimo studijos vadovas385218
Lijana BilinkevičienėVPU pradinių klasių mokytojaPradinių klasių vyresnioji mokytojaDirektoriaus pavaduotoja ugdymui III vadybinė kategorija, Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės narė, edukacinių aplinkų kūrimo grupės pirmininkė, strateginio planavimo darbo grupės narė, projektų valdymo darbo grupės narė, gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės pirmininkė363489
Ilona BublienėVU filologas, rusų kalbos ir literatūros dėstytojas, VPU edukologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacijaPradinių klasių mokytoja  metodininkė3b klasės auklėtoja,  mokyklos įsivertinimo grupės narė, gimnazijos tarybos narė,  mokytojų atestacijos komisijos narė, Tolerancijos ugdymo centro narė, edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė363489
Nijolė ČiučiulkienėŠPI pradinių klasių mokytojaPradinių klasių mokytoja, mokytoja metodininkė2c klasės auklėtoja, mokyklos muziejaus ekspozicijos filialo vadovė, gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės narė363489
Ineta ČiužienėVPU, auklėtoja, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogikos bakalaurasPrieųmokyklinio ugdymo grupės pedagogėPUG c grupės auklėtoja385218
Danguolė ČižauskienėŠU, pradinių klasių mokytojaPradinių klasių vyresnioji mokytoja2e klasės auklėtoja385218
Žilvinas DamijonaitisVPU geografijos bakalauras, VPU geografijos magistras, M.Romerio universitetas, vieųasis administravimas, magistrasGeografijos mokytojas metodininkas, II vadybinė kategorijaGimnazijos direktorius362621
Birutė DručkutėVU filologas, rusų kalbos ir literatūros dėstytoja, VPU anglų kalbos mokytojaAnglų kalbos
mokytoja metodininkė
Projektų valdymo darbo grupės pirmininkė, IT strategijos kūrimo darbo grupės narė362621
Loreta GedgaudienėKTU, mokytojaInformacinių technologijų vyresnioji mokytoja,

priešmokyk;linio ugdymo pedagogė

PUG b grupės auklėtoja, programavimo ABC būrelio vadovė385218
Sigita GrigaliūnienėŠPI pradinių klasių mokytojaPradinių klasių mokytoja metodininkė1b klasės auklėtoja, mokyklos įsivertinimo grupės narė, IT strategijos kūrimo darbo grupės narė363489
Algirdas GruzdasLKKI fizinio auklėjimo dėstytojasFizinio ugdymo mokytojas metodininkasFutbolo treneris363489
Rita Marija YlienėVU istorikėIstorijos ir pilietiškumo pagrindų

mokytoja metodininkė

 Tolerancijos ugdymo centro narė, pilietiškumo ugdymo programos įgyvendinimo vadovė, gimnazijos įsivertinimo grupės narė, atsakinga už antikorupcinę veiklą gimnazijoje, edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė362621
Danguolė JacikienėVVU geografas, dėstytojaGeografijos

mokytoja metodininkė

7a klasės auklėtoja

Metodinės tarybos pirmininkė,  Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės narė,  mokytojų atestacijos komisijos narė, Tolerancijos ugdymo centro narė, Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės narė, Kauno miesto geografijos mokytojų metodinio būrelio narė

362621
Asta JakutienėVVU chemikas, dėstytojaChemijos mokytoja metodininkėProjektų valdymo darbo grupės narė361800

 

Laneda JatulevičienėVISI architektė, LPKI dailės mokytojaDailės mokytoja metodininkėDailės studijos vadovė363489
Naglis JonuškaRygos ekonomikos aukštoji mokykla, socialinių mokslų srities ekonomikos krypties bakalaurasEkonomikos ir verslumo mokytojasProjekto ,,Renkuosi mokyti” mokytojas, ,,Accelerator” būrelio vadovas362621
Ginta JunelienėKU edukologijaEtikos ir žmogaus saugos vyresnioji mokytoja

 

IIIa gimnazijos klasės auklėtoja, Tolerancijos ugdymo centro narė, gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės narė, teatro studijos vadovė362621
Nelė JurgelionienėKK dailės pedagogika, VPU dailės pedagogikaDailės mokytoja metodininkėIVb gimnazijos klasės auklėtoja, gimnazijos įsivertinimo grupės narė, dailės būrelio vadovė, dekoro studijos vadovė, edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė, Tolerancijos ugdymo centro narė, metodinės grupės pirmininkė, dizaino būrelio ,,Dekoras” vadovė362621
Agnė JuškevičienėVDU, anglų filologijos bakalauras, lingvistikos magistrasAnglų kalbos mokytoja 362621
Giedrė JuškevičienėG. Stulpinienės Vadybos kolegija,

A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla, verslo vadyba, teisė

Anglų kalbos  mokytoja metodininkė6v klasės auklėtoja, mokyklos darbo tarybos narė, gimnazijos tarybos narė, Tolerancijos ugdymo centro narė, projektų valdymo darbo grupės narė362621
Vaida JuškevičienėVPU matematika ir informatika, VDU taikomosios informatikos magistrasInformacinių technologijų ir matematikos mokytoja metodininkė

 

Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės narė, atsakinga už internetinę svetainės administravimą, robotikos būrelio vadovė, Tolerancijos ugdymo centro narė, IT strategijos kūrimo darbo grupės narė, darbo komisijos grupės narė.362621
Laima KasparevičienėVilniaus Tallat-Kelpšos aukštesnioji muzikos mokykla, chorinis dirigavimas, muzikaMuzikos
mokytoja metodininkė
Mišraus choro „Allegro“ vadovė,362621
Gitana KerevičiūtėVU vokiečių kalbos filologas, VPU pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytojaAnglų kalbos ir vokiečių kalbos vyresnioji mokytojaII a gimn. klasės auklėtoja, IT strategijos kūrimo darbo grupės narė362621
Mantas KisieliusLKKA treneris, vadybos ir verslo administravimo magistrasŠokio vyresnysis mokytojasŠokių studijos vadovas

 

 

362621
Asta KizevičienėKauno A. Sniečkaus politechnikos institutas, inžinierius.
Religijos studijų kolegija, tikybos mokytoja,                         Vytauto Didžiojo universitetas, religijos studijų magistro laipsnis
Tikybos mokytoja metodininkėMetodinės grupės pirmininkė, metodinės tarybos narė, gimnazijos įsivertinimo grupės narė362621
Dovilė KovalenkinienėLietuvos kūno kultūros akademija, edukologijos bakalauras, socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija, Kauno technologijos universitetas, edukologijos magistrasVyresnysis socialinis pedagogas Vaiko gerovės komisijos pirmininkė, Ugdymo karjerai grupės narė362621
Ieva KriaučiūnienėVDU anglų filologija, taikomoji anglų kalbotyra,
KTU pedagogo profesinė kvalifikacija
Anglų kalbos mokytoja metodininkėIIi gimn. klasės auklėtoja, Tolerancijos ugdymo centro narė, projektų valdymo darbo grupės narė, metodinės grupės pirmininkė362621
Algimantė KulikauskienėVPU matematikos mokytojaMatematika, mokytoja metodininkė8a klasės auklėtoja, gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė, metodinės tarybos narė, projektų valdymo darbo grupės narė362621
Regina LesevičienėVU lietuvių kalbos filologė, dėstytojaLietuvių kalbos mokytoja metodininkė6a klasės auklėtoja, gimnazijos įsivertinimo grupės pirmininkė, metodinės tarybos narė, metodinės grupės pirmininkė361800
Renata LincevičienėLŽŪU ekonomika, A.Stulginskio universitetas, edukologijos magistrasEkonomikos ir verslumo vyresnioji mokytojaDirektoriaus pavaduotoja ugdymui, Ia klasės auklėtoja, Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės pirmininkė, Mokinių mokomųjų bendrovių koordinatorė, edukacinių aplinkų kūrimo grupės pirmininkė, strateginio planavimo darbo grupės narė, IT strategijos kūrimo darbo grupės narė, gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės pirmininkė, Verslumo laboratorijos vadovė362621
Virginija LincevičienėKTU matematikos mokytojaMatematikos
mokytoja metodininkė
 362621
Violeta LinikienėŠPI ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, VPU edukologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacijaPradinių klasių mokytoja metodininkė4b klasės auklėtoja, edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė363489
Milda Litvinavičiūtė ChochriakovienėVPU pradinių klasių pedagogasPriešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja, vyresnioji mokytojaAtsakinga už pradinių klasių veiklos sklaidą, gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės narė363489
Žaneta MalinauskienėŠPU lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, VDU lietuvių kalbos magistrasLietuvių kalba, mokytoja metodininkėIIIb gimnazijos klasės auklėtoja, mokyklos tarybos narė, Tolerancijos ugdymo centro narė, mokytojų atestacijos komisijos sekretorė, Vaiko gerovės komisijos sekretorė, gimnazijos darbo tarybos narė, edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė,  strateginio planavimo darbo grupės narė, gimnazijos įvaizdžio formavimo darbo grupės narė.362621
Ingrida MasteikienėŠU specialioji pedagogikaSpecialioji pedagogė metodininkėVaiko gerovės komisijos narė363489
Rasa MerkienėŠPI socialinių mokslų edukologija, pradinių klasių ir pagrindinės mokyklos darbų mokytojaPradinių klasių mokytoja metodininkė1f klasės auklėtoja385218
Jūratė MikolaitienėVDU mokyklinė psichologijaPsichologė, psichologijos mokytojaVaiko gerovės komisijos narė362621
Diana MurauskienėVPU istorijos, politologijos ir visuomenės mokslo mokytoja, KTU edukologijos magistrasIstorijos  mokytoja ekspertė5v klasės auklėtoja

Gimnazijos tarybos narė, gimnazijos darbo tarybos pirmininkė, metodinės tarybos sekretorė, Tolerancijos ugdymo centro vadovė, strateginio planavimo darbo grupės narė projektų valdymo darbo grupės narė, gimnazijos įvaizdžio formavimo darbo grupės narė.

362621
Rita MurauskienėŠPI pradinių klasių mokytojaPradinių klasių mokytoja metodininkė2b klasės auklėtoja, gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės narė, gimnazijos darbo tarybos narė363489
Nijolė NavickienėVVPI rusų kalbos ir literatūros mokytojaRusų kalbos mokytoja metodininkė5b klasės auklėtoja

Metodinės tarybos pirmininko pavaduotoja, gimnazijos įsivertinimo grupės narė, strateginio planavimo darbo grupės narė, gimnazijos įvaizdžio formavimo darbo grupės narė.

362621
Zita NėnienėVVP vidurinės mokyklos matematikos mokytojaMatematikos mokytoja ekspertėDirektoriaus pavaduotoja, II vadybinė kategorija, mokytojų atestacijos komisijos pirmininkė, gimnazijos tarybos narė, Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės narė, strateginio planavimo grupės pirmininkė, IT strategijos kūrimo darbo grupės pirmininkė, Kauno miesto matematikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė361800
Lina NomeikienėŠPI pradinių klasių mokytojaPradinių klasių mokytoja metodininkė4a klasės auklėtoja, gimnazijos tarybos narė, IT strategijos kūrimo darbo grupės narė363489
Rita PetrauskienėVVU filologas, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojaLietuvių kalbos mokytoja metodininkė8i klasės auklėtoja, mokyklos įsivertinimo grupės narė, Maironiečių būrelio vadovė, Tolerancijos ugdymo centro narė, edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė362621
Rita PetrauskienėVVU filologė, rusų kalbos ir literatūros dėstytojaRusų kalbos mokytoja metodininkėUgdymo karjerai vadovė,   metodinės tarybos narė361800
Danguolė PiktienėKPI inžinerijos radio aparatūros konstruktorius – technologas, KTU matematikos mokytojasFizikos vyresnioji mokytojaEdukacinių aplinkų kūrimo grupės narė362621
Danguolė PliaskienėŠU pedagogika ir psichologija, pradinių klasių mokytojasPradinių klasių vyresnioji mokytojaBibliotekininkė, mokytojo padėjėja385218
Alvina PoderienėKU muzikos ir dainavimo mokytojaMuzikos mokytoja metodininkėMenų ir technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,

Jaunučių choro vadovė, mergaičių ansamblio vadovė, gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės narė,jaunučių choro vadovė

363489
Martynas PovilaitisKTU, taikomoji matematika, matematikos bakalaurasMatematikos mokytojasJaunimo klubo vadovas362621
Živilė RadzevičienėŠPI pradinių klasių mokytojaPradinių klasių mokytoja metodininkė2a klasės auklėtoja, gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės narė363489
Inga RazumienėŠU, pradinio ugdymo pedagogika, edukologijos bakalaurasPradinių klasių mokytoja1c klasės auklėtoja363489
Jūratė SabaitienėVPI biologijos mokytojaGamtos ir žmogaus, biologijos vyresnioji mokytoja 362621
Kristina SacevičienėMarijampolės aukštesnioji pedagoginė mokykla,
ŠU pradinių klasių mokytojas
Pradinių klasių mokytoja metodininkė3d klasės auklėtoja, Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės narė385218
Dalia SaulienėVVU istorikė, istorijos ir visuomenės dėstytoja, pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytojaAnglų kalba,
mokytoja metodininkė
IT strategijos kūrimo darbo grupės narė363489
Jūratė SkvarčinskienėVPI biologijos ir žemės ūkio pagrindų mokytojaBiologija, gamta ir žmogus, vyresnioji mokytojaProjektų valdymo darbo grupės narė362621
Eglė SutkienėŠU pradinių klasių pedagogika ir metodikaPriešmokyklinio ugdymo  vyresnioji mokytoja1e klasės auklėtoja, gimnazijos tarybos narė, gimnazijos įsivertinimo grupės narė, strateginio planavimo darbo grupės narė385218
Daiva ŠmerauskienėVU filologas, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojaLietuvių kalba, mokytoja metodininkėIVa gimnazijos klasės auklėtoja, klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė, metodinės tarybos narė, mokytojų tarybos sekretorė, Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės narė362621
Evelina ŠmulkštytėLŽŪU agronomijos magistras, baigti psichologiniai ir pedagoginiai moduliaiPradinių klasių mokytoja

 

3c klasės auklėtoja, mokslinės laboratorojos vadovė363489
Kristina ŠtilpienėŠU pedagogika ir psichologijaMokytojo padėjėja 363489
Aušra TamulienėŠPI pradinių klasių mokytojaPradinių klasių mokytoja, mokytoja metodininkė1a klasės auklėtoja, Tolerancijos ugdymo centro narė, edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė363489
Liuda UtyrienėVPU matematikos mokytojaMatematikos mokytoja metodininkė 362621
Džiuljeta VaičiukynienėMarijampolės aukštesnioji pedagoginė mokykla, pradinio ugdymo pedagogika,
ŠU pradinių klasių mokytojas
Pradinių klasių mokytoja metodininkė2d klasės auklėtoja gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės narė365218
Donata Vaičytė MartinkienėLKKI dėstytojas, rankinio trenerisFizinio ugdymo mokytoja metodininkė7b klasės auklėtoja,

Žolės riedulio trenerė, gimnazijos įsivertinimo grupės narė

362621
Danguolė VaitmonienėKPI inžinierius matematikas, VDU mokytojasInformacinių technologijų mokytoja ekspertėIi klasės auklėtoja, Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės narė, kūrybinių technologijų būrelio vadovė, IT strategijos kūrimo darbo grupės narė, Moodle sistemos naudojimo koordinatorė,

gimnazijos įvaizdžio formavimo darbo grupės narė.

362621
Inga ValentaitėLietuvos kūno kultūros akademija, edukologijos bakalauras, socialinio pedagogo profesinė kvalifikacijaSocialinė pedagogė7i klasės auklėtoja, mokinių tarybos koordin gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės narė.362621
Gina VasiliūnienėVDU etnologija ir folkloristika,
VPU anglų kalbos filologija
Anglų kalba,
vyresnioji mokytoja,
Edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė, anglų kalbos būrelio vadovė363489
Audrius VilkevičiusLKKI krepšinio treneris, LKKA, sporto magistrasFizinio ugdymo vyresnysis mokytojasKrepšinio ir sportinių žaidimų treneris, projektų valdymo darbo grupės narys363489
Nijolė VosylienėKTU siuvimo gaminių technologija ir konstravimas, KTU edukologijaTechnologijų mokytoja metodininkėKauno miesto technologijų mokytojų metodinio būrelio narė, keramikos būrelio vadovė, edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė362621
Danutė ZlatarinskienėŠPI pradinių klasių mokytojaPradinių klasių mokytoja metodininkė4c klasės auklėtoja, Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės narė363489

 

Trumpiniai
VU – Vilniau Universitetas
VDU – Vytauto Didžiojo Universitetas
LSU – Lietuvos Sveikatos Universitetas
KU – Klaipėdos Universitetas
ŠU – Šiaulių Universitetas
ŠPI – Šiaulių Pedagoginis Institutas
LKKA – Lietuvos Kūno Kultūros Akademija
LKKI – Lietuvos Kūno Kultūros Institutas
VVPI – Vilniaus Valtybinis Pedagoginis Institutas
LVA – Lietuvos Veterinarijos Akademija
KTU – Kauno Technologijos Universitetas
KPI – Kauno Antano Sniečkaus Politechnikos Institutas
VPU – Vilniaus Pedagoginis Universitetas
VVP – Vilniaus Valtybinis Universitetas
ŠPU – Šiaulių Pedagoginis Universitetas
LŽŪU – Lietuvos Žemės Ūkio Universitetas
LPKI – Lietuvos Pedagogų Kvalifikacijos Institutas
KK – Kauno Kolegija
VISI – Vilniaus Inžinerinis Statybos Institutas
VDA – Vilniaus Dailės Akademija

Paskutinis atnaujinimas: 2020 8 sausio