Specialistų veikla

Kauno Veršvų gimnazijos specialistai

Logopedė Milita Akambakienė
Inkaro g.9a, Romainių g. 28
milita.akambakiene@versvugimnazija.lt
Veikla:

 • tiria ir įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos, kalbėjimo  ir kitų komunikacijos sutrikimų pobūdį ir priežastis;
 • veda individualius ir grupinius užsiėmimus mokiniams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir kitų komunikacijos sutrikimų bei specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams;
 • numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės korekcijos priemones ir būdus;
 • dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius;
 • konsultuoja pedagogus, tėvus (globėjus).
Specialioji pedagogė Ingrida Masteikienė
Inkaro g.9a, Romainių g. 28, Mūšos g.6
ingrida.masteikiene@versvugimnazija.lt 
Tel.: +370 603 16308
Veikla:

 • atlieka pedagoginį ugdytinių vertinimą, nustato vaiko žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;
 • padeda specialiųjų poreikių vaikams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdami į kiekvieno specialiųjų poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 • teikia metodinę pagalbą pedagogams, tėvams;
 • šviečia įstaigos bendruomenę specialiųjų poreikių vaikų ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos veikloje.
Socialinė pedagogė Dovilė Kovalenkinienė
Mūšos g. 6
dovile.kovalenkiniene@versvugimnazija.lt
Tel.: +370 603 16189
Veikla:

 • dirba ir bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais bei specialistais, gimnazijos administracija, tėvais ar kitais teisėtais vaiko atstovais, bendruomene, siekiant padėti, kad būtų įgyvendinta vaiko teisė į mokslą, šalinant priežastis, kurios tam trukdo;
 • konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), gimnazijos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • vertina socialinės pedagoginės pagalbos mokiniui poreikį;
 • esant būtinybei lankosi pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
  vykdo lankomumo prevenciją;
 • šviečia gimnazijos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais;
 • dirba individualiai arba grupėse su gimnazijos bendruomenės nariais;
 • inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus;
 • bendradarbiauja su socialiniais partneriais (vaiko teisių apsaugos skyriumi, pedagogine psichologine tarnyba, policija, savivaldybių ir seniūnijų socialiniais darbuotojais, dienos centrais, krizių, vaiko raidos, pirminės sveikatos priežiūros, kultūros centrais, vaikų neformaliojo švietimo mokyklomis ir kt.);
 • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos, Ugdymo karjerai, Krizių valdymo grupių veiklose;
 • atsakinga už mokinių važiavimo iš užmiesčio organizacinius klausimus.
Socialinė pedagogė Edita Išganaitienė
Inkaro g. 9a, Romainių g. 28
edita.isganaitiene@versvugimnazija.lt
Tel.: +370 603 16044
PASTABA. Šiuo metu vaduoja Ingą Valentaitę.
Veikla:

 • dirba ir bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais bei specialistais, gimnazijos administracija, tėvais ar kitais teisėtais vaiko atstovais, bendruomene, siekiant padėti, kad būtų įgyvendinta vaiko teisė į mokslą, šalinant priežastis, kurios tam trukdo;
 • konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), gimnazijos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • vertina socialinės pedagoginės pagalbos mokiniui poreikį;
 • esant būtinybei lankosi pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
  vykdo lankomumo prevenciją;
 • šviečia gimnazijos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais;
 • dirba individualiai arba grupėse su gimnazijos bendruomenės nariais;
 • inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus;
 • bendradarbiauja su socialiniais partneriais (vaiko teisių apsaugos skyriumi, pedagogine psichologine tarnyba, policija, savivaldybių ir seniūnijų socialiniais darbuotojais, dienos centrais, krizių, vaiko raidos, pirminės sveikatos priežiūros, kultūros centrais, vaikų neformaliojo švietimo mokyklomis ir kt.);
 • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos, Krizių valdymo grupių veiklose;
 • koordinuoja nemokamą maitinimą gimnazijoje.
Psichologė Rita Jučienė
Inkaro g. 9a, Mūšos g. 6
rita.juciene@versvugimnazija.lt
Tel. +370 603 16220
Veikla:

 • konsultuoja mokykloje besimokančius mokinius, mokytojus bei mokinių tėvus (globėjus) bei teikia rekomendacijas;
 • vertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, asmenybės ir vystymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius ir teikia psichologinę pagalbą;
 • bendradarbiauja su mokyklos pedagogais ir specialistais, esant su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.);
 • vykdo mokinių, tėvų (globėjų), pedagogų švietimą raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • vykdo psichologinių problemų prevenciją: rengia, organizuoja ir įgyvendina prevencines programas bei priemones;
 • konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
 • atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną;
 • atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;
 • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos, Ugdymo karjerai, Krizių valdymo grupių veiklose.

 

Psichologė Erika Večienė
Romainių g. 28
erika.veciene@versvugimnazija.lt
Tel. +370 643 86752
Veikla:

 • konsultuoja mokykloje besimokančius mokinius, mokytojus bei mokinių tėvus (globėjus) bei teikia rekomendacijas;
 • vertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, asmenybės ir vystymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius ir teikia psichologinę pagalbą;
 • bendradarbiauja su mokyklos pedagogais ir specialistais, esant su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.);
 • vykdo mokinių, tėvų (globėjų), pedagogų švietimą raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • vykdo psichologinių problemų prevenciją: rengia, organizuoja ir įgyvendina prevencines programas bei priemones;
 • konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
 • atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną;
 • atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;
 • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos, Ugdymo karjerai, Krizių valdymo grupių veiklose.
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Gintarė Dabužinskaitė
Mūšos g. 6, Inkaro g. 9a, Romainių g. 28
gintare.dabuzinskaite@kaunovsb.eu
Tel. +370 676 92942
Veikla:

 • teikia pirmąją pagalbą;
 • konsultuoja bei šviečia gimnazijos bendruomenę sveikatinimo klausimais;
 • padeda mokiniams ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius;
 • prižiūri mokinių maitinimo organizavimą;
 • renka informaciją apie kasmetinius sveikatos patikrinimus;
 • bendradarbiauja su fizinio ugdymo mokytojais rengiant sporto varžybas ir komplektuojant fizinio ugdymo grupes;
 • vykdo prevencinę veiklą, susijusią su sveikata ir fiziniu aktyvumu;
 • inicijuoja projektinę veiklą moksleivių sveikatos stiprinimo ir saugojimo srityse.

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2023 18 spalio