Specialistų veikla

Socialinė pedagogė – Inga Valentaitė

Veikla:

 • Teikia socialinę pedagoginę pagalbą mokiniui (mokyklos nelankymo, nesimokymo, netinkamo elgesio, bendravimo problemų atvejais).
 • Konsultuoja tėvus (globėjus), klasės auklėtojus ir pedagogus vaiko socialinio ugdymo klausimais.
 • Dirba individualiai arba grupėse su mokiniais, mokinių šeimomis.
 • Organizuoja prevencinę veiklą.
 • Organizuoja ir koordinuoja tarpinstitucinę veiklą.
 • Atlieka tiriamąją veiklą.
 • Organizuoja nemokamo maitinimo teikimą.
Psichologė – Jūratė Mikolaitienė

Veikla:

 • Konsultuoja mokinius, tėvus (globėjus), pedagogus ir kitus mokyklos darbuotojus psichologiniais klausimais;
 • Individualios (esant tėvų sutikimui) arba grupinės  konsultacijos su mokiniu (-iais), vieną kartą per savaitę;
 • Vykdo pradinį mokinių specialiųjų poreikių psichologinį vertinimą;
 • Atlieka tiriamąją veiklą;
 • Vykdo psichologinį mokinių, tėvų (globėjų), pedagogų švietimą;
 • Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
 • Veda STEP tėvų grupių mokymus;
 • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
Logopedė ekspertė –  Milita Akambakienė
milita.akambakiene@versvugimnazija.lt

Veikla:

 • Tiria ir įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos, kalbėjimo  ir kitų komunikacijos sutrikimų pobūdį ir priežastis.
 • Veda individualius ir grupinius užsiėmimus mokiniams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir kitų komunikacijos sutrikimų bei specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams.
 • Numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės korekcijos priemones ir būdus.
 • Dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.
 • Konsultuoja pedagogus, tėvus (globėjus).

Logopedo rekomendacijos

Specialioji pedagogė – Ingrida Masteikienė
ingrida.masteikiene@versvugimnazija.lt
tel.Nr. 8 603 16 308 

Veikla:

 • Konsultuoja tėvus, mokytojus ir kitus gimnazijos bendruomenės narius specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
 • Konsultuoja mokytojus pritaikant ir individualizuojant Bendrąsias ugdymo programas specialiųjų poreikių mokiniams.
 • Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje.
 • Veda individualias, pogrupines ar grupines pratybas specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems mokiniams pamokų ir ne pamokų metu, padeda įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Specialiojo pedagogo rekomendacijos

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018 sausio 12