Specialistų veikla

Socialinė pedagogė – Inga Valentaitė

Veikla:

 • Teikia socialinę pedagoginę pagalbą mokiniui (mokyklos nelankymo, nesimokymo, netinkamo elgesio, bendravimo problemų atvejais).
 • Konsultuoja tėvus (globėjus), klasės auklėtojus ir pedagogus vaiko socialinio ugdymo klausimais.
 • Dirba individualiai arba grupėse su mokiniais, mokinių šeimomis.
 • Organizuoja prevencinę veiklą.
 • Organizuoja ir koordinuoja tarpinstitucinę veiklą.
 • Atlieka tiriamąją veiklą.
 • Organizuoja nemokamo maitinimo teikimą.
Psichologė – Jūratė Mikolaitienė

Veikla:

 • Konsultuoja mokinius, tėvus (globėjus), pedagogus ir kitus mokyklos darbuotojus psichologiniais klausimais;
 • Individualios (esant tėvų sutikimui) arba grupinės  konsultacijos su mokiniu (-iais), vieną kartą per savaitę;
 • Vykdo pradinį mokinių specialiųjų poreikių psichologinį vertinimą;
 • Atlieka tiriamąją veiklą;
 • Vykdo psichologinį mokinių, tėvų (globėjų), pedagogų švietimą;
 • Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
 • Veda STEP tėvų grupių mokymus;
 • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
Logopedė ekspertė –  Milita Akambakienė
milita.akambakiene@versvugimnazija.ltVeikla:

 • Tiria ir įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos, kalbėjimo  ir kitų komunikacijos sutrikimų pobūdį ir priežastis.
 • Veda individualius ir grupinius užsiėmimus mokiniams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir kitų komunikacijos sutrikimų bei specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams.
 • Numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės korekcijos priemones ir būdus.
 • Dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.
 • Konsultuoja pedagogus, tėvus (globėjus).

Logopedo rekomendacijos

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – VSPS Vilma Macijauskienė
Veikla:

 • Pirmosios pagalbos teikimas.
 • Sveikatinimo veiklos metodinės konsultacijos mokytojams, mokiniams, tėvams.
 • Informacijos sklaida.
 • Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius.
 • Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra
 • Mokyklos aplinkos atitikties, ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas.
 • Informacijos apie kasmetinius sveikatos patikrinimus pateikimas, informacijos reikalingos sporto varžyboms rengimas, pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes.
 • Informacijos rinkimas apie lėtines ir infekcines ligas, traumatizmo profilaktika.
 • Kurti mokykloje sveiką aplinką, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.
 • Vykdyti projektinę veiklą moksleivių sveikatos stiprinimo ir saugojimo srityse.
Socialinė pedagogė – Dovilė Kovalenkinienė
(Romainių g. 28 – PUG – 4 kl., Mūšos g. 6 – 5 – IV gimn. kl.)
El. paštas: dovile.kovalenkiniene@versvugimnazija.lt
Tel. 8 603 16189Veikla:

 • dirba ir bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais bei specialistais, gimnazijos administracija, tėvais ar kitais teisėtais vaiko atstovais, bendruomene sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas;
 • vertina socialinės pedagoginės pagalbos mokiniui poreikius; esant būtinybei lankosi pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, gimnazijoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais;
 • aiškinasi priežastis, dėl kurių mokiniai negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti;
 • konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), gimnazijos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • dirba individualiai arba grupėse su mokiniais;
 • dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus gimnazijoje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
 • šviečia gimnazijos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais;
 • inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus, kurie skirti ugdyti mokinių gyvenimo įgūdžius;
 • rūpinasi mokinių nemokamo važiavimo iš užmiesčio klausimais;
 • bendradarbiauja su socialiniais partneriais (vaiko teisių apsaugos skyriumi, pedagogine psichologine tarnyba, policija, savivaldybių ir seniūnijų socialiniais darbuotojais, dienos centrais, krizių, vaiko raidos, pirminės sveikatos priežiūros, kultūros centrais, vaikų neformaliojo švietimo mokyklomis ir kt.).
 • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos, Ugdymo karjerai grupės veiklose.

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2019 birželio 10