Specialistų veikla

 

Socialinė pedagogė – Edita Išganaitienė
Inkaro g. 9a  Romainių g. 28
edita.isganaitiene@versvugimnazija.lt
Tel.:  +370 603 16 044
PASTABA. Šiuo metu vaduoja Ingą Valentaitę.

Veikla:

 • dirba ir bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais bei specialistais, gimnazijos administracija, tėvais ar kitais teisėtais vaiko atstovais, bendruomene sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas;
 • vertina socialinės pedagoginės pagalbos mokiniui poreikius; esant būtinybei lankosi pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose; siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, gimnazijoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais;
 • aiškinasi priežastis, dėl kurių mokiniai negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti;
 • konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), gimnazijos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • dirba individualiai arba grupėse su mokiniais;
 • dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus gimnazijoje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
 • šviečia gimnazijos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais;
 • inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus, kurie skirti ugdyti mokinių gyvenimo įgūdžius;
 • bendradarbiauja su socialiniais partneriais (vaiko teisių apsaugos skyriumi, pedagogine psichologine tarnyba, policija, savivaldybių ir seniūnijų socialiniais darbuotojais, dienos centrais, krizių, vaiko raidos, pirminės sveikatos priežiūros, kultūros centrais, vaikų neformaliojo švietimo mokyklomis ir kt.).
 • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos, Ugdymo karjerai grupės veiklose.
 • Koordinuoja nemokamą maitinimą gimnazijoje.

 

Psichologė – Rita Jučienė
rita.juciene@versvugimnazija.lt
Tel. +37060316220
Veikla:

 • vertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
 • bendradarbiauja su mokytoju, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus. ,;
 • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
 • rengia individualias rekomendacijas mokinių psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
 • inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;
 • dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
 • šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.), bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną;
 • atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius.

 

 

Logopedė ekspertė –  Milita Akambakienė
milita.akambakiene@versvugimnazija.lt
Veikla:

 • Tiria ir įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos, kalbėjimo  ir kitų komunikacijos sutrikimų pobūdį ir priežastis.
 • Veda individualius ir grupinius užsiėmimus mokiniams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir kitų komunikacijos sutrikimų bei specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams.
 • Numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės korekcijos priemones ir būdus.
 • Dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.
 • Konsultuoja pedagogus, tėvus (globėjus).

Logopedo rekomendacijos

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – VSPS Vilma Macijauskienė

Veikla:

 • Pirmosios pagalbos teikimas.
 • Sveikatinimo veiklos metodinės konsultacijos mokytojams, mokiniams, tėvams.
 • Informacijos sklaida.
 • Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius.
 • Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra
 • Mokyklos aplinkos atitikties, ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas.
 • Informacijos apie kasmetinius sveikatos patikrinimus pateikimas, informacijos reikalingos sporto varžyboms rengimas, pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes.
 • Informacijos rinkimas apie lėtines ir infekcines ligas, traumatizmo profilaktika.
 • Kurti mokykloje sveiką aplinką, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.
 • Vykdyti projektinę veiklą moksleivių sveikatos stiprinimo ir saugojimo srityse.

 

Socialinė pedagogė – Dovilė Kovalenkinienė
Mūšos g. 6 – 5 – IV gimn. kl.
dovile.kovalenkiniene@versvugimnazija.lt
Tel.: 8 603 16189Veikla:

 • dirba ir bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais bei specialistais, gimnazijos administracija, tėvais ar kitais teisėtais vaiko atstovais, bendruomene sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas;
 • vertina socialinės pedagoginės pagalbos mokiniui poreikius; esant būtinybei lankosi pamokose, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, gimnazijoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais;
 • aiškinasi priežastis, dėl kurių mokiniai negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti;
 • konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), gimnazijos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • dirba individualiai arba grupėse su mokiniais;
 • dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus gimnazijoje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
 • šviečia gimnazijos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais;
 • inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus, kurie skirti ugdyti mokinių gyvenimo įgūdžius;
 • rūpinasi mokinių nemokamo važiavimo iš užmiesčio klausimais;
 • bendradarbiauja su socialiniais partneriais (vaiko teisių apsaugos skyriumi, pedagogine psichologine tarnyba, policija, savivaldybių ir seniūnijų socialiniais darbuotojais, dienos centrais, krizių, vaiko raidos, pirminės sveikatos priežiūros, kultūros centrais, vaikų neformaliojo švietimo mokyklomis ir kt.).
 • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos, Ugdymo karjerai grupės veiklose.

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2022 21 balandžio