Ugdymo plano priedai

01 ugdymo organizavimas esant ekstremaliai situacijai
02 Ugdymo plano lentelės
03 a Novatoriško verslumo integruojamoji programa
03 b Novatoriško verslumo ugdymo schema
04 a Pasirenkamieji dalykai
04 b Verslumo pasirenkamųjų dalykų pagrindinės temos
05 Kompetencijų aplankas
06 Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas
07 Pritaikytos programos forma
08 Individualizuotos programos forma
09 a Individualus pagalbos planas specialiųjų poreikių turinčiam mokiniui
09 b Pagalbos tinklelis 5-12 klasių mokiniams
09 c Individualus planas autizmo sutrikimą turinčiam mokiniui
10 Neformaliojo švietimo veiklos 2022-2023 m.m.
11b UK integravimas
11a Ugdymo karjerai planas 2022-2023.docx
12 Laisves kovų istorijos programos integravimas
13 Pilietiškumo programa
14 Tolerancijos ugdymo centro veiklos planas 2022-2023
16 Individualus planas III-IV klasei
17 Individualus planas mokiniui, grįžusiam iš užsienio
18 Individualus planas mokomam namuose
19 Individualus planas mokiniui, kuris mokosi profesinio mokymo programos modulį
20 Individualus planas gabiam mokiniui arba pasiekimams pagerinti
21 Mokinio pasiekimų, pažangos ir kompetencijų vertinimo aprašas
22 Atleidimas nuo pamokų
23 Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarka
24 Iš mokyklos išvykimo tvarka
25 Lietuviu kalbos raštingumo ir skaitymo gebėjimų stiprinimas
26 Moduliai
27 Sutikimas dėl ugdymo plano
28 Ilgalaikis planas
29 Neformaliojo švietimo programa
30 Pamokos planas
31 a Mokinio elgesio taisyklės
31 b Pagalba
32 a Mokymosi sutartis priešmokykliniam ugdymui
32 b Mokymosi sutartis pradiniam ugdymui
32 c Mokymosi sutartis pagrindiniam ugdymui
32 d Mokymosi sutartis viduriniam ugdymui
33 Aprūpinimo vadovėliais ir priemonėmis tvarka

Paskutinis atnaujinimas: 2022 1 lapkričio