Ugdymo plano priedai

02 a Integruojamoji Novatoriško verslumo ugdymo programa
02 b Novatoriško verslumo ugdymo schema
03 Pasirenkamieji dalykai
04 Mokinio pasiekimų, pažangos ir kompetencijų vertinimo aprašas
05 Konsultaciju apskaitos lapas
06 Sutikimas dėl ugdymo plano
07 Ilgalaikis planas
08 Neformaliojo švietimo programa
09 Pamokos planas
10 Kompetencijų aplankas
11 Laisves kovų istorijos programos integravimas (2)
12 Prevencinių programų integravimas į dalykus ir klasės valandėles
13 a Ugdymo karjerai planas 2018-2019.doc
13 b Ugdymo karjerai integravimas
14 Pilietiskumo ugdymo programa (1)
15 Tolerancijos ugdymo centro veiklos planas (1)
16 Moduliai
17 Edukaciniai užsiėmimai muziejuose
18 EMA pratybos
19 Aprūpinimo vadovėliais ir priemonėmis tvarka
20 Iš mokyklos išvykimo tvarka
21 Vaiko gerovės komisijos veiklos aprašas
22 Pritaikytos programos forma
23 Individualizuotosios programos forma
24 individualus planas spec. poreikių mok.
25 Neformaliojo švietimo ugdymo plano lentele 2018-2019
26 Individualus planas III-IV g. kl.
27 individualus planas mokomam namuose
28 Individualus planas gabiam mokiniui arba pasiekimams pagerinti_
29 Kauno Veršvų gimnazijos judriųjų pertraukų planas
30 Atleidimas nuo pamokų
31 a Elgesio taisykles
31 b Pagalba
32 a Mokymosi sutartis pradinės klasės
32 b Mokymosi pagal I pakopos pagrindinio ugdymo programą sutartis
32 c Mokymosi sutartis PAGRINDINIO II PAKOPA
32 d Mokymosi sutartis vidurinio ugdymo
33 Lietuvių kalbos raštingumo ir skaitymo gebėjimų stiprinimas

Paskutinis atnaujinimas: 2018 23 rugsėjo