ŠIUOLAIKINĖS MOKYMO(SI) APLINKOS NAUDOJIMAS GERINANT MATEMATIKOS DALYKO PASIEKIMUS

ŠIUOLAIKINĖS MOKYMO(SI) APLINKOS NAUDOJIMAS GERINANT MATEMATIKOS DALYKO PASIEKIMUS
ŠIUOLAIKINĖS MOKYMO(SI) APLINKOS NAUDOJIMAS GERINANT MATEMATIKOS DALYKO PASIEKIMUS

Iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas

Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0080

Projekto metu siekiama didinti 8 kl. matematikos dalyko moksleivių pažangą, diegiant šiuolaikinę mokymo(si) aplinką, kuri atsižvelgtų į kiekvieno mokinio individualius gebėjimus, jų mokymosi tempą, būdą. Projekte bus naudojamas virtualaus mokymosi modelis orientuojamas ir į suasmenintą pasiekimų procesą, ne vien į rezultatus. Šiuolaikinė mokymo(si) aplinka yra interaktyvi klasė, sudaranti sąlygas mokytojui efektyviau dirbti su skirtingų gebėjimų vaikais. Virtualioje mokymosi aplinkoje esantis turinys mokytojui leis analizuoti moksleivio mokymo progresą, skirti diferencijuotas užduotis, skatinant moksleivius stiprinti savo žinias bei pasiekti aukštesnį įmanomą gebėjimų lygį.

Projekto veiklas vykdo keturios mokyklos – partnerės: Gargždų ,,Kranto‘‘ pagrindinė mokykla, Kauno Veršvų gimnazija, Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla ir Kauno Milikonių pagrindinė mokykla. Konsultuojanti mokykla – KTU Inžinerijos licėjus.

Dalyvaujant projekte:

  • Keturiose mokyklose planuojama įdiegti individualią matematikos mokymosi pažangą skatinančią virtualaus mokymosi sistemą, pavadintą „Šiuolaikine mokymo(si) aplinka“ (ŠMA) ŠMA yra išmanioji klasė, turinti skaitmeninį mokymosi turinį bei techninę įrangą: mokytojo kompiuterį bei planšetinius kompiuterius mokiniams. Kiekvienas moksleivis nepriklausomai nuo socialinės padėties, gebėjimų ir kitų faktorių galės tobulinti savo žinias naudojant virtualų mokymosi turinį, kadangi visi turi individualią savo darbo vietą. ŠMA atitinka universalaus dizaino principus, visi mokiniai gali ja naudotis. Visi mokiniai turės vienodą prieigą naudotis šia aplinka pamokų metu.
  • Bus organizuoti trys seminarai projekto mokyklų – partnerių komandoms. Projekto metu bus apmokyti 24 mokyklos darbuotojai – matematikos mokytojai, mokyklos direktoriai ir direktorių pavaduotojai. Šie darbuotojai užtikrins projekto tęstinumą, bei efektyvų įrangos bei mokymosi turinio naudojimą mokyklose.
  • Taikant inovatyvų matematikos turinį ir perteikiant jį 12-14 metų mokiniams patrauklia forma gerės matematikos dalyko pasiekimai. Pasiekimų dinamika bus vertinama naudojant Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo duomenis. Bus stebimas 8 klasių mokinių matematikos pasiekimų patikrinimo rezultatas 2017 m. 2018 m. ir 2019 m.
  • Vykdant projekto stebėseną ir įsivertinimą surinkti duomenys bei projekto rezultatai bus pristatyti miesto, šalies ir tarptautinių kvalifikacijos kėlimo renginių metu matematikos ir kitų dalykų mokytojams.
Paskutinis atnaujinimas: 2019 7 gegužės