Priėmimas į gimnaziją

Kviečiame, būsimų pirmokų ir priešmokyklinukų tėvus, nuo 2018 m. birželio 6 dienos iki birželio 28 dienos pasirašyti mokymosi sutartį.

Sutartys pasirašomos raštinėje ( I a. ) Mūšos g. 6.
Pirmadienis      8.00 – 16.30
Antradienis       8.00 – 16.30
Trečiadienis      8.00 – 16.30
Ketvirtadienis   8.00 – 16.30
Penktadienis    8.00 – 16.30

2018/2019 M.M. PIRMOKAI (Inkaro g. 9a)

2018/2019 M.M. PIRMOKAI (Romainių g. 28)

2018/2019 m.m. PRIEŠMOKYKLINĖ UGDYMO GRUPĖ (Inkaro g. 9a)

2018/2019 m.m. PRIEŠMOKYKLINĖ UGDYMO GRUPĖ (Romainių g. 28)

 

 

Laisvų vietų į priešmokyklinio ugdymo grupes  ir pirmas klases 2018-2019 m. m. skaičius

KlasėsLaisvų vietų skaičius
Priešmokyklinio ugdymo grupės18
Pirmos klasės10

 

2018-2019 m. m. gimnazijoje komplektuojamos:

3 priešmokyklinio ugdymo grupės (60 mokinių):
2 grupės (40 mokinių) mokysis Romainių g. 28 pastate;
1 grupė (20 mokinių) – Inkaro g. 9a pastate.

5 pirmos klasės (120 mokinių):
dvi klasės (48 mokiniai) mokysis Romainių g. 28 pastate;
trys klasės (72 mokiniai) – Inkaro g. 9a pastate.

3 penktos klasės (90 mokinių)

Romainių g. 28 esančioje pradinėje mokykloje papildomai komplektuojamas antrų klasių komplektas (24 mokiniai) ir trečių klasių komplektas (24 mokiniai).

Dokumentai priimami:

Prašymai pradėti mokytis 2018-2019 m. m. Kauno miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pradedami registruoti elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę http://kaunas.lt arba https://imokykla.kaunas.lt , arba mokyklos raštinėje nuo 2018 m. kovo 7d. 12 valandos.

Prašymų padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

Dokumentai, norinčių ugdytis pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, priimami vadovaujantis Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33.

Reikalingi dokumentai:
  • prašymas (pildomas elektroniniu būdu per internetinę svetainę http://kaunas.lt arba https://imokykla.kaunas.lt , arba mokykloje),
  • vaiko gimimo liudijimo arba paso kopija,
  • pažyma apie vaiko sveikatą (forma Nr. 027-1/a, forma Nr. 027),
  • asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis pagal pagrindinio  ugdymo pirmosios dalies programą, prie prašymo prideda įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą) ir 4 klasės nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo mokinio ataskaitos kopiją
  • asmuo, pageidaujantis tęsti mokymąsi pagal pradinio, pagrindinio  ir vidurinio ugdymo  programas – mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą (originalą) apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

Priėmimo į laisvas vietas sąlygos:

Į Kauno Veršvų gimnaziją mokiniai bus priimami vadovaujantis Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo 4.15  punktu.

4.15. Į gimnazijas, įgyvendinančias atskirus savitos pedagoginės sistemos elementus (Valdorfo pedagogikos ugdymo, Š. Suzukio talentų ugdymo, katalikiško ugdymo, ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo, humanistinės kultūros ugdymo menine veikla, novatoriško verslumo ugdymo, sausumos kadetų ugdymo, sporto ir sveikatingumo ugdymo ir kita), mokiniai priimami iš visos Savivaldybės teritorijos laisvu savo pačių ir (ar) tėvų apsisprendimu. Priimami į šias mokyklas mokiniai ir jų tėvai supažindinami su pagrindiniais taikomais ugdymo principais, galimais ugdymo pasiekimų ir programų nesutapimais, kitomis mokiniams ir tėvams svarbiomis ugdymo turinio ir proceso ypatybėmis. Jei norinčiųjų yra daugiau nei laisvų vietų, asmenys priimami atsižvelgiant į jų motyvacijos mokytis mokykloje įvertinimo rezultatus.

Motyvacijos mokytis gimnazijoje įvertinimas vyks:

Į 1 klases gegužės 19 d. 10 val. Inkaro g. 9a
Į 5 klases gegužės 19 d. 10 val.  Inkaro g. 9a

Pirmumo teisę patekti į mokyklą, Romainių g. 28, turės tų tėvų vaikai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra Romainių mikrorajonui priskirtoje teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis iš šios  teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą. Taip pat į Veršvų gimnaziją pirmumo teisę  turi asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, gyvenantys gretimoje savivaldybėje.

PASTABA: per elektroninę sistemą pateikti prašymus galės tik Kauno mieste gyvenamą ją vietą deklaravę asmenys. Kauno rajono gyventojai prašymus pateikti galės atvykę į gimnaziją.

Motyvacijos mokytis Kauno Veršvų gimnazijoje įvertinimo kriterijai

Būsimų 1 kl. mokinių motyvacinės užduotys.

Būsimų 5 kl. mokinių:
* Motyvacinė užduotis (raštu);
* 4-tos klasės baigimo įvertinimai;
* Pasiekimų neformaliame švietime pažymos, diplomai (olimpiados, konkursai, varžybos ir kt.).

Būsimų 5 klasių mokiniai bus kviečiami motyvaciniam pokalbiui dėl patekimo į Verslumo klasę.

Sutartys

Mokinių priėmimas į mokyklą įforminamas sutartimi.

Sutartis pasirašoma tarp švietimo teikėjo atstovo (mokyklos direktoriaus) ir tėvų (arba mokinio) ir galioja nuo jos pasirašymo dienos iki vaikas baigs pradinio, pagrindinio arba vidurinio ugdymo programą.

Šalių susitarimu sutartis gali būti pakoreguota ar pratęsta pasikeitus įstatymams, palikus mokinį kartoti kursą, nustačius specialiuosius poreikius.

Švietimo teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl Švietimo įstatymo 29 straipsnio 10 dalyje nurodytų priežasčių (jei mokinio elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę mokyklos bendruomenės narių saugumui, jei mokinys piktybiškai nevykdo mokyklos darbo tvarkos taisyklių). Apie tai pranešama kitai pusei ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki sutarties nutraukimo dienos.

Tėvai negali vienašališkai (be pateisinamos priežasties) nutraukti sutartį, kol mokinys nebaigs pagrindinio ugdymo programos. Apie sutarties nutraukimą (esant pateisinamai priežasčiai) privalo pranešti kitai sutarties pusei ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki sutarties nutraukimo dienos.

Ginčai dėl sutarties sprendžiami šalių susitarimu. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami mokyklos taryboje, atskirais atvejais – LR įstatymų nustatyta tvarka.

Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai šaliai).

Tėvų apeliavimas
1. Tėvai gali pateikti motyvuotą apeliaciją mokyklos direktoriui raštu.
2. Tėvų apeliacija registruojama mokyklos raštinėje.
3. Tėvų apeliacija išnagrinėjama ir atsakymas raštu pateikiamas per 14 kalendorinių dienų.

Registruotų prašymų tikrinimo vartotojo vadovas

Mokinių priėmimo komisija

Gimnazijos savitumas

Kauno Veršvų gimnazijos asmenų priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes ir bedrojo ugdymo klases 2018 m. komisijos darbo reglamentas

Asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Informacija apie mokinių priėmimą

KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Susipažinti su gimnazija, apžiūrėti vaikų mokymosi ir poilsio sąlygas galima bet kuriuo metu iš anksto suderinus atvykimo laiką telefonu 8 603 16221.

Paskutinis atnaujinimas: 2018 birželio 7