Mokytojams

Vardas PavardėIšsilavinimas, specialybėDėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorijaTurimos pareigosTelefono numeris
Ginta JunelienėKU edukologijaEtika, vyresnioji mokytoja

 

Ia gimnazijos klasės auklėtoja, Tolerancijos ugdymo centro narė, gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės narė361800
Asta KizevičienėKauno A. Sniečkaus politechnikos institutas, inžinierius.
Religijos studijų kolegija, tikybos mokytoja                      Vytauto Didžiojo universitetas, religijos studijų magistro laipsnis
Tikyba, mokytoja metodininkėSocialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, metodinės tarybos narė, gimnazijos įsivertinimo grupės narė361800
Regina LesevičienėVU lietuvių kalbos filologė, dėstytojaLietuvių kalba, vyresnioji mokytojaIVa gimnazijos klasės auklėtoja, gimnazijos įsivertinimo grupės pirmininkė, metodinės tarybos narė, lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė361800
Žaneta MalinauskienėŠPU lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, VDU lietuvių kalbos magistrasLietuvių kalba, mokytoja metodininkėIb gimnazijos klasės auklėtoja, mokyklos tarybos narė, Tolerancijos ugdymo centro narė, mokytojų atestacijos komisijos sekretorė, Vaiko gerovės komisijos sekretorė, gimnazijos darbo tarybos narė, edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė,  strateginio planavimo darbo grupės narė, gimnazijos įvaizdžio formavimo darbo grupės narė.361800
Rita PetrauskienėVVU filologas, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojaLietuvių kalba, mokytoja metodininkė6 i klasės auklėtoja, mokyklos įsivertinimo grupės narė, Maironiečių būrelio vadovė, Tolerancijos ugdymo centro narė, edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė361800
Daiva ŠmerauskienėVU filologas, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojaLietuvių kalba, mokytoja metodininkėIIa gimnazijos klasės auklėtoja, klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė, metodinės tarybos narė, mokytojų tarybos sekretorė, Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės narė361800
Ingrida BachmatavičienėŠU edukologija, pradinių klasių mokytojas
ŠU anglų kalbos ankstyvasis ugdymas, mokytojas
KTU, marketingo vadyba
Anglų kalba, vyresnioji mokytojaEdukacinių aplinkų kūrimo grupės narė385218
Birutė DručkutėVU filologas, rusų kalbos ir literatūros dėstytoja, VPU anglų kalbos mokytojaAnglų kalba,
mokytoja metodininkė
Projektų valdymo darbo grupės pirmininkė, IT strategijos kūrimo darbo grupės narė361800
Giedrė JuškevičienėG. Stulpinienės Vadybos kolegija,

A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla, verslo vadyba, teisė

Anglų kalba, vyresnioji mokytojaIVb gimnazijos klasės auklėtoja, užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, gimnazijos tarybos narė, metodinės tarybos narė,
Tolerancijos ugdymo centro narė, projektų valdymo darbo grupės narė
361800
Gitana KerevičiūtėVU vokiečių kalbos filologas, VPU pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytojaAnglų kalba, vokiečių kalba, vyresnioji mokytoja8a klasės auklėtoja, IT strategijos kūrimo darbo grupės narė361800
Ieva KriaučiūnienėVDU anglų filologija, taikomoji anglų kalbotyra,
KTU pedagogo profesinė kvalifikacija
Anglų kalba, vyresnioji mokytoja8i klasės auklėtoja, Tolerancijos ugdymo centro narė, projektų valdymo darbo grupės narė361800
Dalia SaulienėVVU istorikė, istorijos ir visuomenės dėstytoja, pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytojaAnglų kalba,
mokytoja metodininkė
IT strategijos kūrimo darbo grupės narė363489
Gina VasiliūnienėVDU etnologija ir folkloristika,
VPU anglų kalbos filologija
Anglų kalba,
vyresnioji mokytoja, mokytojo padėjėja
Edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė 

363489

Nijolė NavickienėVVPI rusų kalbos ir literatūros mokytojaRusų kalba, mokytoja metodininkėMetodinės tarybos pirmininko pavaduotoja, gimnazijos įsivertinimo grupės narė, strateginio planavimo darbo grupės narė, gimnazijos įvaizdžio formavimo darbo grupės narė.361800
Rita PetrauskienėVVU filologė, rusų kalbos ir literatūros dėstytojaRusų kalba, mokytoja metodininkėUgdymo karjerai vadovė,   metodinės tarybos narė361800
Rita Marija YlienėVU istorikėIstorija, pilietiškumo pagrindai,

mokytoja metodininkė

5a klasės auklėtoja, Tolerancijos ugdymo centro narė, pilietiškumo ugdymo programos įgyvendinimo vadovė, gimnazijos įsivertinimo grupės narė, atsakinga už antikorupcinę veiklą gimnazijoje, edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė361800
Diana MurauskienėVPU istorijos, politologijos ir visuomenės mokslo mokytoja, KTU edukologijos magistrasIstorija, mokytoja metodininkėGimnazijos tarybos narė, gimnazijos darbo tarybos narė, metodinės tarybos sekretorė, Tolerancijos ugdymo centro vadovė, strateginio planavimo darbo grupės narė projektų valdymo darbo grupės narė, gimnazijos įvaizdžio formavimo darbo grupės narė.361800
Danguolė JacikienėVVU geografas, dėstytojaGeografija,

ekonomika ir verslumas, socialiai atsakingas verslas,

ekonomika ir verslo organizavimas,

mokytoja metodininkė

Metodinės tarybos pirmininkė,  Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės narė,  mokytojų atestacijos komisijos narė, Tolerancijos ugdymo centro narė, Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės narė, Kauno miesto geografijos mokytojų metodinio būrelio narė361800
Renata LincevičienėLŽŪU ekonomika, A.Stulginskio universitetas, edukologijos magistrasVerslo simuliacijos,

ekonomika ir verslo inovacijos, vartojimo kultūra, ekonomika ir verslo organizavimas,

mokytoja

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 7a klasės auklėtoja, Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės pirmininkė, Mokinių mokomųjų bendrovių koordinatorė, edukacinių aplinkų kūrimo grupės pirmininkė, strateginio planavimo darbo grupės narė, IT strategijos kūrimo darbo grupės narė, gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės pirmininkė361800
Vaida JuškevičienėVPU matematika ir informatika, VDU taikomosios informatikos magistras

Informacinės technologijos mokytoja metodininkė, matematikos mokytoja, linksmasis programavimas  mokytoja metodininkė

 

Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės narė, atsakinga už internetinę svetainės administravimą, robotika mažiesiems  būrelio vadovė, Tolerancijos ugdymo centro narė, IT strategijos kūrimo darbo grupės narė, darbo komisijos grupės narė.361800
Algimantė KulikauskienėVPU matematikos mokytojaMatematika, mokytoja metodininkė6a klasės auklėtoja, gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė, metodinės tarybos narė, projektų valdymo darbo grupės narė361800
Virginija LincevičienėKTU matematikos mokytojaMatematika,
mokytoja metodininkė
361800
Zita NėnienėVVP vidurinės mokyklos matematikos mokytojaMatematika, mokytoja ekspertėDirektoriaus pavaduotoja, II vadybinė kategorija, mokytojų atestacijos komisijos pirmininkė, gimnazijos tarybos narė, Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės narė, strateginio planavimo grupės pirmininkė, IT strategijos kūrimo darbo grupės pirmininkė, Kauno miesto matematikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė361800
Jūratė SkvarčinskienėVPI biologijos ir žemės ūkio pagrindų mokytojaBiologija, gamta ir žmogus, vyresnioji mokytojaProjektų valdymo darbo grupės narė361800
Jūratė SabaitienėVPI biologijos mokytojaGamta ir žmogus, vyresnioji mokytoja361800
Danguolė PiktienėKPI inžinerijos radio aparatūros konstruktorius – technologas, KTU matematikos mokytojasFizika, vyresnioji mokytojaEdukacinių aplinkų kūrimo grupės narė361800
Asta JakutienėVVU chemikas, dėstytojaChemija, mokytoja metodininkė

 

Projektų valdymo darbo grupės narė361800
Danguolė VaitmonienėKPI inžinierius matematikas, VDU mokytojasInformacinės technologijos, linksmasis programavimas, programavimas, intelektiniai produktai ir jų kūrimas, mokytoja ekspertė7i klasės auklėtoja, Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės narė, robotikos būrelio vadovė, kompiuterinė animacijos būrelio vadovė, IT strategijos kūrimo darbo grupės narė, Moodle sistemos naudojimo koordinatorė, gimnazijos įvaizdžio formavimo darbo grupės narė.361800
Laneda JatulevičienėVISI architektė, LPKI dailės mokytojaDailė, mokytoja metodininkėLinksmosios dailės būrelio vadovė361800
Nelė JurgelionienėKK dailės pedagogika, VPU dailės pedagogikaDailė, vyresnioji mokytojaIIb gimnazijos klasės auklėtoja, gimnazijos įsivertinimo grupės narė, dailės būrelio vadovė, dekoro studijos vadovė, edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė, Tolerancijos ugdymo centro narė, Menų ir technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininko pavaduotoja.
Laima KasparevičienėVilniaus Tallat-Kelpšos aukštesnioji muzikos mokykla, chorinis dirigavimas, muzikaMuzika,
mokytoja metodininkė
Mišraus choro „Allegro“ vadovė, ansamblio vadovė gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės narė,361800
Alvina PoderienėKU muzikos ir dainavimo mokytojaMuzika, mokytoja metodininkėMenų ir technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,

jaunučių choro vadovė, mergaičių ansamblio vadovė, gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės narė

363489
Audronė RibinskienėValstybinė konservatorija, KU muzikos ir dainavimo mokytojaMuzika, mokytoja metodininkėJaunučių choro vadovė, jaunučių ansamblio vadovė, Tolerancijos ugdymo centro narė, gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės narė361800
Inga AntanavičienėŽemaitijos kolegija, šokio pedagogikaŠokis, mokytoja metodininkėTautinių šokių  ,,Veršva“ vadovė, gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės narė361800
Nijolė VosylienėKTU siuvimo gaminių technologija ir konstravimas, KTU edukologijaTechnologijos, mokytoja metodininkėKauno miesto technologijų mokytojų metodinio būrelio narė, keramikos būrelio vadovė, edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė
Vilma BabušienėLKKI kūno kultūros mokytoja, trenerėKūno kultūra, vyresnioji mokytojaEdukacinių aplinkų kūrimo grupės narė361800
Jolita BarauskaitėLKKI fizinio lavinimo dėstytojaKūno kultūra, mokytoja metodininkė, kūno kultūros specialiųjų pratybų pedagogėKūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė, gydomosios mankštos pedagogė, metodinės tarybos narė, jogos trenerė, strateginio planavimo darbo grupės narė361800
Donata Vaičytė MartinkienėLKKI dėstytojas, rankinio trenerisKūno kultūra, mokytoja metodininkėŽolės riedulio trenerė, gimnazijos įsivertinimo grupės narė361800
Audrius VilkevičiusLKKI krepšinio treneris, LKKA, sporto magistrasKūno kultūraKrepšinio treneris, projektų valdymo darbo grupės narys363489
Algirdas GruzdasLKKI fizinio auklėjimo dėstytojasKūno kultūra, mokytojas metodininkasFutbolo treneris361800
Lijana BilinkevičienėVPU pradinių klasių mokytojaPradinių klasių mokytoja, vyresnioji mokytojaIII gimnazijos klasės auklėtoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui III vadybinė kategorija, Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės narė, Vaiko gerovės komisijos pirmininkė, edukacinių aplinkų kūrimo grupės pirmininkė, strateginio planavimo darbo grupės narė, projektų valdymo darbo grupės narė, gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės pirmininkė363489
Rasa AbramavičienėVPU pradinių klasių mokytojaPradinių klasių mokytoja, mokytoja metodininkė1a klasės auklėtoja, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė, metodinės tarybos narė, mokyklos tarybos narė, mokytojų atestacijos komisijos narė, edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė363489
Ramunė AndriušienėVU bibliotekininkystė,
VPU edukologija, mokytojas
Pradinių klasių mokytoja metodininkė3d klasės auklėtoja, strateginio planavimo darbo grupės narė361800
Ilona BublienėVU filologas, rusų kalbos ir literatūros dėstytojas, VPU edukologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacijaPradinių klasių mokytoja, mokytoja  metodininkė1b klasės auklėtoja,  mokyklos įsivertinimo grupės narė, gimnazijos tarybos narė,  mokytojų atestacijos komisijos narė, Tolerancijos ugdymo centro narė, edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė363489
Nijolė ČiučiulkienėŠPI pradinių klasių mokytojaPradinių klasių mokytoja, mokytoja metodininkė4a klasės auklėtoja, mokyklos muziejaus ekspozicijos filialo vadovė, gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės narė363489
Sigita GrigaliūnienėŠPI pradinių klasių mokytojaPradinių klasių mokytoja, mokytoja metodininkė3b klasės auklėtoja, mokyklos įsivertinimo grupės narė, IT strategijos kūrimo darbo grupės narė363489
Rita JasadavičienėŠPI pradinių klasių mokytojaPradinių klasių mokytoja metodininkė4b klasės auklėtoja, gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės narė, gimnazijos darbo tarybos narė363489
Violeta LinikienėŠPI ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, VPU edukologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacijaPradinių klasių mokytoja, mokytoja metodininkė2b klasės a edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė uklėtoja,363489
Milda Litvinavičiūtė ChochriakovienėVPU pradinių klasių pedagogasPriešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja, vyresnioji mokytojaAtsakinga už pradinių klasių veiklos sklaidą, gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės narė363489
Evelina MilerienėVDU mokyklinės edukologijos bakalauras, mokytojo kvalifikacijaPradinių klasių mokytoja2d klasės auklėtoja,

edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė

361800
Lina NomeikienėŠPI pradinių klasių mokytojaPradinių klasių mokytoja, mokytoja metodininkė2a klasės auklėtoja, gimnazijos tarybos narė, IT strategijos kūrimo darbo grupės narė363489
Danguolė PliaskienėŠU pedagogika ir psichologija, pradinių klasių mokytojasPradinių klasių vyresnioji mokytoja361800
Živilė RadzevičienėŠPI pradinių klasių mokytojaPradinių klasių mokytoja, mokytoja metodininkė4c klasės auklėtoja, gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės narė363489
Janina RimydienėKapsuko pedagogikos mokykla, VVPI istorijos mokytoja, pradinių klasių mokytojaPradinis ugdymas, mokytoja metodininkė1c klasės auklėtoja, gimnazijos įsivertinimo grupės narė363489
Kristina SacevičienėMarijampolės aukštesnioji pedagoginė mokykla,
ŠU pradinių klasių mokytojas
Pradinių klasių mokytoja metodininkė1d klasės auklėtoja, Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės narė361800
Eglė SutkienėŠU pradinių klasių pedagogika ir metodikaPriešmokyklinio ugdymo  vyresnioji mokytoja3c klasės auklėtoja, gimnazijos tarybos narė, gimnazijos įsivertinimo grupės narė, strateginio planavimo darbo grupės narė361800
Aušra TamulienėŠPI pradinių klasių mokytojaPradinių klasių mokytoja, mokytoja metodininkė3a klasės auklėtoja, Tolerancijos ugdymo centro narė, edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė363489
Džiuljeta VaičiukynienėMarijampolės aukštesnioji pedagoginė mokykla, pradinio ugdymo pedagogika,
ŠU pradinių klasių mokytojas
Pradinių klasių mokytoja metodininkė4d klasės auklėtoja gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės narė361800
Danutė ZlatarinskienėŠPI pradinių klasių mokytojaPradinių klasių mokytoja metodininkė2c klasės auklėtoja, Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės narė363489
Milita AkambakienėŠU ologofreno pedagogikaLogopedė metodininkėVaiko gerovės komisijos narė strateginio planavimo darbo grupės narė363489
Ingrida MasteikienėŠU specialioji pedagogikaSpecialioji pedagogė metodininkėVaiko gerovės komisijos narė363489
Dovilė KovalenkinienėLietuvos kūno kultūros akademija, edukologijos bakalauras, socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija, Kauno technologijos universitetas, edukologijos magistrasSocialinė pedagogė362621
Inga ValentaitėLietuvos kūno kultūros akademija, edukologijos bakalauras, socialinio pedagogo profesinė kvalifikacijaSocialinė pedagogė5i klasės auklėtoja, jaunimo klubo vadovė, mokinių tarybos koordin gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės narė atorė,362621
Jūratė MikolaitienėVDU mokyklinė psichologijaPsichologėVaiko gerovės komisijos narė362621
Kristina ŠtilpienėŠU pedagogika ir psichologijaMokytojo padėjėja363489
Kristina AntanavičienėKU lietuvių filologija ir režisūraMokytojo padėjėjaGimnazijos įvaizdžio formavimo grupės narė361800
Darius ArmanavičiusJaroslavlio valstybinis teatrinis institutas, lėlių teatro artistas, teatro režisieriusNeformaliojo švietimo programos vadovasImprovizacijos ir pojūčių teatro vadovas363489
Matas KisieliusLKKA treneris, vadybos ir verslo administravimo magistrasNeformaliojo švietimo programos vadovasŠokių būrelio vadovas363489
Evelina ŠmulkštytėLŽŪU agronomijos magistras, baigti psichologiniai ir pedagoginiai moduliaiNeformaliojo švietimo programos vadovas, mokytojo padėjėjaMokslinė laboratorija363489

 

Trumpiniai
VU – Vilniau Universitetas
VDU – Vytauto Didžiojo Universitetas
LSU – Lietuvos Sveikatos Universitetas
KU – Klaipėdos Universitetas
ŠU – Šiaulių Universitetas
ŠPI – Šiaulių Pedagoginis Institutas
LKKA – Lietuvos Kūno Kultūros Akademija
LKKI – Lietuvos Kūno Kultūros Institutas
VVPI – Vilniaus Valtybinis Pedagoginis Institutas
LVA – Lietuvos Veterinarijos Akademija
KTU – Kauno Technologijos Universitetas
KPI – Kauno Antano Sniečkaus Politechnikos Institutas
VPU – Vilniaus Pedagoginis Universitetas
VVP – Vilniaus Valtybinis Universitetas
ŠPU – Šiaulių Pedagoginis Universitetas
LŽŪU – Lietuvos Žemės Ūkio Universitetas
LPKI – Lietuvos Pedagogų Kvalifikacijos Institutas
KK – Kauno Kolegija
VISI – Vilniaus Inžinerinis Statybos Institutas
VDA – Vilniaus Dailės Akademija

Paskutinis atnaujinimas: 2019 24 rugsėjo