Mokytojams

Vardas Pavardė Išsilavinimas, specialybė Dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija Turimos pareigos Telefono numeris
Vytautas Čepulionis VVPI vidurinės mokyklos istorijos ir visuomenės mokslo mokytojas ir auklėjamojo darbo metodininkas Etika, istorija,

vyresnysis mokytojas

Direktoriaus pavaduotojas, II vadybinė kategorija, gimnazijos darbo tarybos narys, Tolerancijos ugdymo centro koordinatorius,

edukacinių aplinkų kūrimo grupės narys, strateginio planavimo darbo grupės narys

328679
Ginta Junelienė KU edukologija Etika, vyresnioji mokytoja

 

Ia gimnazijos klasės auklėtoja, Tolerancijos ugdymo centro narė, gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės narė 361800
Asta Kizevičienė Kauno A. Sniečkaus politechnikos institutas, inžinierius.
Religijos studijų kolegija, tikybos mokytoja                      Vytauto Didžiojo universitetas, religijos studijų magistro laipsnis
Tikyba, mokytoja metodininkė Socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, metodinės tarybos narė, gimnazijos įsivertinimo grupės narė 361800
Regina Lesevičienė VU lietuvių kalbos filologė, dėstytoja Lietuvių kalba, vyresnioji mokytoja IVa gimnazijos klasės auklėtoja, gimnazijos įsivertinimo grupės pirmininkė, metodinės tarybos narė, lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė 361800
Žaneta Malinauskienė ŠPU lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, VDU lietuvių kalbos magistras Lietuvių kalba, mokytoja metodininkė Ib gimnazijos klasės auklėtoja, mokyklos tarybos narė, Tolerancijos ugdymo centro narė, mokytojų atestacijos komisijos sekretorė, Vaiko gerovės komisijos sekretorė, gimnazijos darbo tarybos narė, edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė,  strateginio planavimo darbo grupės narė, gimnazijos įvaizdžio formavimo darbo grupės narė. 361800
Rita Petrauskienė VVU filologas, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytoja Lietuvių kalba, mokytoja metodininkė 6 i klasės auklėtoja, mokyklos įsivertinimo grupės narė, Maironiečių būrelio vadovė, Tolerancijos ugdymo centro narė, edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė 361800
Daiva Šmerauskienė VU filologas, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytoja Lietuvių kalba, mokytoja metodininkė IIa gimnazijos klasės auklėtoja, klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė, metodinės tarybos narė, mokytojų tarybos sekretorė, Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės narė 361800
Ingrida Bachmatavičienė ŠU edukologija, pradinių klasių mokytojas
ŠU anglų kalbos ankstyvasis ugdymas, mokytojas
KTU, marketingo vadyba
Anglų kalba, vyresnioji mokytoja Edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė 385218
Birutė Dručkutė VU filologas, rusų kalbos ir literatūros dėstytoja, VPU anglų kalbos mokytoja Anglų kalba,
mokytoja metodininkė
Projektų valdymo darbo grupės pirmininkė, IT strategijos kūrimo darbo grupės narė 361800
Giedrė Juškevičienė G. Stulpinienės Vadybos kolegija,

A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla, verslo vadyba, teisė

Anglų kalba, vyresnioji mokytoja IVb gimnazijos klasės auklėtoja, užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, gimnazijos tarybos narė, metodinės tarybos narė,
Tolerancijos ugdymo centro narė, projektų valdymo darbo grupės narė
361800
Gitana Kerevičiūtė VU vokiečių kalbos filologas, VPU pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja Anglų kalba, vokiečių kalba, vyresnioji mokytoja 8a klasės auklėtoja, IT strategijos kūrimo darbo grupės narė 361800
Ieva Kriaučiūnienė VDU anglų filologija, taikomoji anglų kalbotyra,
KTU pedagogo profesinė kvalifikacija
Anglų kalba, vyresnioji mokytoja 8i klasės auklėtoja, Tolerancijos ugdymo centro narė, projektų valdymo darbo grupės narė 361800
Dalia Saulienė VVU istorikė, istorijos ir visuomenės dėstytoja, pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja Anglų kalba,
mokytoja metodininkė
IT strategijos kūrimo darbo grupės narė 363489
Gina Vasiliūnienė VDU etnologija ir folkloristika,
VPU anglų kalbos filologija
Anglų kalba,
vyresnioji mokytoja, mokytojo padėjėja
Edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė  

363489

Nijolė Navickienė VVPI rusų kalbos ir literatūros mokytoja Rusų kalba, mokytoja metodininkė Metodinės tarybos pirmininko pavaduotoja, gimnazijos įsivertinimo grupės narė, strateginio planavimo darbo grupės narė, gimnazijos įvaizdžio formavimo darbo grupės narė. 361800
Rita Petrauskienė VVU filologė, rusų kalbos ir literatūros dėstytoja Rusų kalba, mokytoja metodininkė Ugdymo karjerai vadovė,   metodinės tarybos narė 361800
Rita Marija Ylienė VU istorikė Istorija, pilietiškumo pagrindai,

mokytoja metodininkė

5a klasės auklėtoja, Tolerancijos ugdymo centro narė, pilietiškumo ugdymo programos įgyvendinimo vadovė, gimnazijos įsivertinimo grupės narė, atsakinga už antikorupcinę veiklą gimnazijoje, edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė 361800
Diana Murauskienė VPU istorijos, politologijos ir visuomenės mokslo mokytoja, KTU edukologijos magistras Istorija, mokytoja metodininkė Gimnazijos tarybos narė, gimnazijos darbo tarybos narė, metodinės tarybos sekretorė, Tolerancijos ugdymo centro vadovė, strateginio planavimo darbo grupės narė projektų valdymo darbo grupės narė, gimnazijos įvaizdžio formavimo darbo grupės narė. 361800
Danguolė Jacikienė VVU geografas, dėstytoja Geografija,

ekonomika ir verslumas, socialiai atsakingas verslas,

ekonomika ir verslo organizavimas,

mokytoja metodininkė

Metodinės tarybos pirmininkė,  Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės narė,  mokytojų atestacijos komisijos narė, Tolerancijos ugdymo centro narė, Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės narė, Kauno miesto geografijos mokytojų metodinio būrelio narė 361800
Renata Lincevičienė LŽŪU ekonomika, A.Stulginskio universitetas, edukologijos magistras Verslo simuliacijos,

ekonomika ir verslo inovacijos, vartojimo kultūra, ekonomika ir verslo organizavimas,

mokytoja

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 7a klasės auklėtoja, Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės pirmininkė, Mokinių mokomųjų bendrovių koordinatorė, edukacinių aplinkų kūrimo grupės pirmininkė, strateginio planavimo darbo grupės narė, IT strategijos kūrimo darbo grupės narė, gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės pirmininkė 361800
Vaida Juškevičienė VPU matematika ir informatika, VDU taikomosios informatikos magistras

Informacinės technologijos mokytoja metodininkė, matematikos mokytoja, linksmasis programavimas  mokytoja metodininkė

 

Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės narė, atsakinga už internetinę svetainės administravimą, robotika mažiesiems  būrelio vadovė, Tolerancijos ugdymo centro narė, IT strategijos kūrimo darbo grupės narė, darbo komisijos grupės narė. 361800
Algimantė Kulikauskienė VPU matematikos mokytoja Matematika, mokytoja metodininkė 6a klasės auklėtoja, gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė, metodinės tarybos narė, projektų valdymo darbo grupės narė 361800
Virginija Lincevičienė KTU matematikos mokytoja Matematika,
mokytoja metodininkė
361800
Zita Nėnienė VVP vidurinės mokyklos matematikos mokytoja Matematika, mokytoja ekspertė Direktoriaus pavaduotoja, II vadybinė kategorija, mokytojų atestacijos komisijos pirmininkė, gimnazijos tarybos narė, Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės narė, strateginio planavimo grupės pirmininkė, IT strategijos kūrimo darbo grupės pirmininkė, Kauno miesto matematikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė 361800
Jūratė Skvarčinskienė VPI biologijos ir žemės ūkio pagrindų mokytoja Biologija, gamta ir žmogus, vyresnioji mokytoja Projektų valdymo darbo grupės narė 361800
Jūratė Sabaitienė VPI biologijos mokytoja Gamta ir žmogus, vyresnioji mokytoja 361800
Danguolė Piktienė KPI inžinerijos radio aparatūros konstruktorius – technologas, KTU matematikos mokytojas Fizika, vyresnioji mokytoja Edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė 361800
Asta Jakutienė VVU chemikas, dėstytoja Chemija, mokytoja metodininkė

 

Projektų valdymo darbo grupės narė 361800
Danguolė Vaitmonienė KPI inžinierius matematikas, VDU mokytojas Informacinės technologijos, linksmasis programavimas, programavimas, intelektiniai produktai ir jų kūrimas, mokytoja ekspertė 7i klasės auklėtoja, Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės narė, robotikos būrelio vadovė, kompiuterinė animacijos būrelio vadovė, IT strategijos kūrimo darbo grupės narė, Moodle sistemos naudojimo koordinatorė, gimnazijos įvaizdžio formavimo darbo grupės narė. 361800
Laneda Jatulevičienė VISI architektė, LPKI dailės mokytoja Dailė, mokytoja metodininkė Linksmosios dailės būrelio vadovė 361800
Nelė Jurgelionienė KK dailės pedagogika, VPU dailės pedagogika Dailė, vyresnioji mokytoja IIb gimnazijos klasės auklėtoja, gimnazijos įsivertinimo grupės narė, dailės būrelio vadovė, dekoro studijos vadovė, edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė, Tolerancijos ugdymo centro narė, Menų ir technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininko pavaduotoja.
Laima Kasparevičienė Vilniaus Tallat-Kelpšos aukštesnioji muzikos mokykla, chorinis dirigavimas, muzika Muzika,
mokytoja metodininkė
Mišraus choro „Allegro“ vadovė, ansamblio vadovė gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės narė, 361800
Alvina Poderienė KU muzikos ir dainavimo mokytoja Muzika, mokytoja metodininkė Menų ir technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė,

jaunučių choro vadovė, mergaičių ansamblio vadovė, gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės narė

363489
Audronė Ribinskienė Valstybinė konservatorija, KU muzikos ir dainavimo mokytoja Muzika, mokytoja metodininkė Jaunučių choro vadovė, jaunučių ansamblio vadovė, Tolerancijos ugdymo centro narė, gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės narė 361800
Inga Antanavičienė Žemaitijos kolegija, šokio pedagogika Šokis, mokytoja metodininkė Tautinių šokių  ,,Veršva“ vadovė, gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės narė 361800
Sigitas Venys LVA veterinarijos gydytojas, VPU vidurinės mokyklos biologijos mokytojas Technologijos, statyba ir medžio apdirbimas, mokytojas  Edukacinių aplinkų kūrimo grupės narys 361800
Nijolė Vosylienė KTU siuvimo gaminių technologija ir konstravimas, KTU edukologija Technologijos, mokytoja metodininkė Kauno miesto technologijų mokytojų metodinio būrelio narė, keramikos būrelio vadovė, edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė
Vilma Babušienė LKKI kūno kultūros mokytoja, trenerė Kūno kultūra, vyresnioji mokytoja Edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė 361800
Jolita Barauskaitė LKKI fizinio lavinimo dėstytoja Kūno kultūra, mokytoja metodininkė, kūno kultūros specialiųjų pratybų pedagogė Kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė, gydomosios mankštos pedagogė, metodinės tarybos narė, jogos trenerė, strateginio planavimo darbo grupės narė 361800
Donata Vaičytė Martinkienė LKKI dėstytojas, rankinio treneris Kūno kultūra, mokytoja metodininkė Žolės riedulio trenerė, gimnazijos įsivertinimo grupės narė 361800
Audrius Vilkevičius LKKI krepšinio treneris, LKKA, sporto magistras Kūno kultūra Krepšinio treneris, projektų valdymo darbo grupės narys 363489
Algirdas Gruzdas LKKI fizinio auklėjimo dėstytojas Kūno kultūra, mokytojas metodininkas Futbolo treneris 361800
Lijana Bilinkevičienė VPU pradinių klasių mokytoja Pradinių klasių mokytoja, vyresnioji mokytoja III gimnazijos klasės auklėtoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui III vadybinė kategorija, Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės narė, Vaiko gerovės komisijos pirmininkė, edukacinių aplinkų kūrimo grupės pirmininkė, strateginio planavimo darbo grupės narė, projektų valdymo darbo grupės narė, gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės pirmininkė 363489
Rasa Abramavičienė VPU pradinių klasių mokytoja Pradinių klasių mokytoja, mokytoja metodininkė 1a klasės auklėtoja, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė, metodinės tarybos narė, mokyklos tarybos narė, mokytojų atestacijos komisijos narė, edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė 363489
Ramunė Andriušienė VU bibliotekininkystė,
VPU edukologija, mokytojas
Pradinių klasių mokytoja metodininkė 3d klasės auklėtoja, strateginio planavimo darbo grupės narė 361800
Ilona Bublienė VU filologas, rusų kalbos ir literatūros dėstytojas, VPU edukologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija Pradinių klasių mokytoja, mokytoja  metodininkė 1b klasės auklėtoja,  mokyklos įsivertinimo grupės narė, gimnazijos tarybos narė,  mokytojų atestacijos komisijos narė, Tolerancijos ugdymo centro narė, edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė 363489
Nijolė Čiučiulkienė ŠPI pradinių klasių mokytoja Pradinių klasių mokytoja, mokytoja metodininkė 4a klasės auklėtoja, mokyklos muziejaus ekspozicijos filialo vadovė, gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės narė 363489
Sigita Grigaliūnienė ŠPI pradinių klasių mokytoja Pradinių klasių mokytoja, mokytoja metodininkė 3b klasės auklėtoja, mokyklos įsivertinimo grupės narė, IT strategijos kūrimo darbo grupės narė 363489
Rita Jasadavičienė ŠPI pradinių klasių mokytoja Pradinių klasių mokytoja metodininkė 4b klasės auklėtoja, gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės narė, gimnazijos darbo tarybos narė 363489
Violeta Linikienė ŠPI ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, VPU edukologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija Pradinių klasių mokytoja, mokytoja metodininkė 2b klasės a edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė uklėtoja, 363489
Milda Litvinavičiūtė Chochriakovienė VPU pradinių klasių pedagogas Priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja, vyresnioji mokytoja Atsakinga už pradinių klasių veiklos sklaidą, gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės narė 363489
Evelina Milerienė VDU mokyklinės edukologijos bakalauras, mokytojo kvalifikacija Pradinių klasių mokytoja 2d klasės auklėtoja,

edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė

361800
Lina Nomeikienė ŠPI pradinių klasių mokytoja Pradinių klasių mokytoja, mokytoja metodininkė 2a klasės auklėtoja, gimnazijos tarybos narė, IT strategijos kūrimo darbo grupės narė 363489
Danguolė Pliaskienė ŠU pedagogika ir psichologija, pradinių klasių mokytojas Pradinių klasių vyresnioji mokytoja 361800
Živilė Radzevičienė ŠPI pradinių klasių mokytoja Pradinių klasių mokytoja, mokytoja metodininkė 4c klasės auklėtoja, gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės narė 363489
Janina Rimydienė Kapsuko pedagogikos mokykla, VVPI istorijos mokytoja, pradinių klasių mokytoja Pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė 1c klasės auklėtoja, gimnazijos įsivertinimo grupės narė 363489
Kristina Sacevičienė Marijampolės aukštesnioji pedagoginė mokykla,
ŠU pradinių klasių mokytojas
Pradinių klasių mokytoja metodininkė 1d klasės auklėtoja, Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės narė 361800
Eglė Sutkienė ŠU pradinių klasių pedagogika ir metodika Priešmokyklinio ugdymo  vyresnioji mokytoja 3c klasės auklėtoja, gimnazijos tarybos narė, gimnazijos įsivertinimo grupės narė, strateginio planavimo darbo grupės narė 361800
Aušra Tamulienė ŠPI pradinių klasių mokytoja Pradinių klasių mokytoja, mokytoja metodininkė 3a klasės auklėtoja, Tolerancijos ugdymo centro narė, edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė 363489
Džiuljeta Vaičiukynienė Marijampolės aukštesnioji pedagoginė mokykla, pradinio ugdymo pedagogika,
ŠU pradinių klasių mokytojas
Pradinių klasių mokytoja metodininkė 4d klasės auklėtoja gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės narė 361800
Danutė Zlatarinskienė ŠPI pradinių klasių mokytoja Pradinių klasių mokytoja metodininkė 2c klasės auklėtoja, Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės narė 363489
Milita Akambakienė ŠU ologofreno pedagogika Logopedė metodininkė Vaiko gerovės komisijos narė strateginio planavimo darbo grupės narė 363489
Ingrida Masteikienė ŠU specialioji pedagogika Specialioji pedagogė metodininkė Vaiko gerovės komisijos narė 363489
Dovilė Kovalenkinienė Lietuvos kūno kultūros akademija, edukologijos bakalauras, socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija, Kauno technologijos universitetas, edukologijos magistras Socialinė pedagogė 362621
Inga Valentaitė Lietuvos kūno kultūros akademija, edukologijos bakalauras, socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija Socialinė pedagogė 5i klasės auklėtoja, jaunimo klubo vadovė, mokinių tarybos koordin gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės narė atorė, 362621
Jūratė Mikolaitienė VDU mokyklinė psichologija Psichologė Vaiko gerovės komisijos narė 362621
Kristina Štilpienė ŠU pedagogika ir psichologija Mokytojo padėjėja 363489
Kristina Antanavičienė KU lietuvių filologija ir režisūra Mokytojo padėjėja Gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės narė 361800
Darius Armanavičius Jaroslavlio valstybinis teatrinis institutas, lėlių teatro artistas, teatro režisierius Neformaliojo švietimo programos vadovas Improvizacijos ir pojūčių teatro vadovas 363489
Matas Kisielius LKKA treneris, vadybos ir verslo administravimo magistras Neformaliojo švietimo programos vadovas Šokių būrelio vadovas 363489
Evelina Šmulkštytė LŽŪU agronomijos magistras, baigti psichologiniai ir pedagoginiai moduliai Neformaliojo švietimo programos vadovas, mokytojo padėjėja Mokslinė laboratorija 363489

 

Trumpiniai
VU – Vilniau Universitetas
VDU – Vytauto Didžiojo Universitetas
LSU – Lietuvos Sveikatos Universitetas
KU – Klaipėdos Universitetas
ŠU – Šiaulių Universitetas
ŠPI – Šiaulių Pedagoginis Institutas
LKKA – Lietuvos Kūno Kultūros Akademija
LKKI – Lietuvos Kūno Kultūros Institutas
VVPI – Vilniaus Valtybinis Pedagoginis Institutas
LVA – Lietuvos Veterinarijos Akademija
KTU – Kauno Technologijos Universitetas
KPI – Kauno Antano Sniečkaus Politechnikos Institutas
VPU – Vilniaus Pedagoginis Universitetas
VVP – Vilniaus Valtybinis Universitetas
ŠPU – Šiaulių Pedagoginis Universitetas
LŽŪU – Lietuvos Žemės Ūkio Universitetas
LPKI – Lietuvos Pedagogų Kvalifikacijos Institutas
KK – Kauno Kolegija
VISI – Vilniaus Inžinerinis Statybos Institutas
VDA – Vilniaus Dailės Akademija

Paskutinis atnaujinimas: 2018 gegužės 10