Mokytojams

Mokytojams rašykite mokyklos el. pašto adresu (temos/subject eilutėje nurodykite kam skirtas laiškas): versvuvm@versvos.kaunas.lm.lt

Vardas, pavardė Išsilavinimas, specialybė Dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija Turimos pareigos Telefono numeris
Vytautas Čepulionis VVPI vidurinės mokyklos istorijos ir visuomenės mokslo mokytojas ir auklėjamojo darbo metodininkas Etika, istorija,

vyresnysis mokytojas

Direktoriaus pavaduotojas, II vadybinė kategorija 328679
Ginta Junelienė KU edukologija Etika, vyresnioji mokytoja

 

8a klasės auklėtoja, Tolerancijos ugdymo centro narė 361800
Asta Kizevičienė KPI Kauno tarpdiecezinė kunigų seminarija, inžinierius, katalikų tikybos mokytoja Tikyba, mokytoja metodininkė Socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė, metodinės tarybos narė,

mokyklos įsivertinimo grupės narė

361800
Regina Lesevičienė VU lietuvių kalbos filologė, dėstytoja Lietuvių kalba, vyresnioji mokytoja 11a klasės auklėtoja, mokyklos įsivertinimo grupės pirmininkė, metodinės tarybos narė, lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė 361800
Žaneta Malinauskienė ŠPU lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, VDU lietuvių kalbos magistras Lietuvių kalba, mokytoja metodininkė 8b klasės auklėtoja, mokyklos tarybos narė, Tolerancijos ugdymo centro narė, mokytojų atestacijos komisijos sekretorė, Vaiko gerovės komisijos sekretorė 361800
Rita Petrauskienė VVU filologas, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytoja Lietuvių kalba, mokytoja metodininkė 5 i klasės auklėtoja, mokyklos įsivertinimo grupės narė, programos OLWEUS MSG grupės vadovė, Maironiečių būrelio vadovė 361800
Daiva Šmerauskienė VU filologas, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytoja Lietuvių kalba, mokytoja metodininkė 9a klasės auklėtoja, klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė, metodinės tarybos narė, mokytojų tarybos sekretorė

 

361800
Ingrida Bachmatavičienė ŠU edukologija, pradinių klasių mokytojas
ŠU anglų kalbos ankstyvasis ugdymas, mokytojas
KTU, marketingo vadyba
Anglų kalba, mokytoja 385218
Birutė Dručkutė VU filologas, rusų kalbos ir literatūros dėstytoja, VPU anglų kalbos mokytoja Anglų kalba,
mokytoja metodininkė
Projektų koordinatorė 361800
Giedrė Juškevičienė G. Stulpinienės Vadybos kolegija,

A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla, verslo vadyba, teisė

Anglų kalba, vyresnioji mokytoja 11c klasės auklėtoja, užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, metodinės tarybos narė,
Tolerancijos ugdymo centro narė
361800
Gitana Kerevičiūtė VU vokiečių kalbos filologas, VPU pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja Anglų kalba, vokiečių kalba, vyresnioji mokytoja 7a klasės auklėtoja, programos OLWEUS MSG grupės vadovė 361800
Ieva Kriaučiūnienė VDU anglų filologija, taikomoji anglų kalbotyra,
KTU pedagogo profesinė kvalifikacija
Anglų kalba, vyresnioji mokytoja 7i klasės auklėtoja, Tolerancijos ugdymo centro narė 361800
Dalia Saulienė VVU istorikė, istorijos ir visuomenės dėstytoja, pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja Anglų kalba,
mokytoja metodininkė
363489
Gina Vasiliūnienė VDU etnologija ir folkloristika,
VPU anglų kalbos filologija
Anglų kalba,
vyresnioji mokytoja,mokytojo padėjėja
 

363489

 

 

Nijolė Navickienė VVPI rusų kalbos ir literatūros mokytoja Rusų kalba, mokytoja metodininkė 7b klasės auklėtoja, metodinės tarybos pirmininko pavaduotoja, mokyklos įsivertinimo grupės narė 361800
Rita Petrauskienė VVU filologė, rusų kalbos ir literatūros dėstytoja Rusų kalba, mokytoja metodininkė Ugdymo karjerai vadovė, programos OLWEUS MSG grupės vadovė,  metodinės tarybos narė 361800
Rita Marija Ylienė VU istorikė Istorija, mokytoja metodininkė Mokytojų atestacijos komisijos narė, Tolerancijos ugdymo centro narė, pilietiškumo ugdymo programos įgyvendinimo vadovė 361800
Diana Murauskienė VPI istorijos, politologijos ir visuomenės mokslo mokytoja, KTU edukologijos magistras Istorija, mokytoja metodininkė Metodinės tarybos sekretorė, Tolerancijos ugdymo centro vadovė 361800
Danguolė Jacikienė VVU geografas, dėstytoja Geografija, mokytoja metodininkė 12a klasės auklėtoja, metodinės tarybos pirmininkė,  Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės narė, programos OLWEUS MSG grupės vadovė, mokytojų atestacijos komisijos narė, Kauno miesto geografijos mokytojų metodinio būrelio narė 361800
Renata Lincevičienė LŽŪU ekonomika, A.Stulginskio universitetas, edukologijos magistras Ekonomika ir verslumas, žmogaus sauga, mokytoja 6a klasės auklėtoja, mokyklos tarybos narė, Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės narė, Vaiko gerovės komisijos narė, Mokinių mokomosios bendrovės koordinatorė 361800
Vaida Juškevičienė VPU matematika ir informatika, VDU taikomosios informatikos magistras Informacinės technologijos, matematika vyresnioji mokytoja

 

Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės narė, atsakinga už internetinę svetainę, kompiuterinės animacijos  būrelio vadovė 361800
Algimantė Kulikauskienė VPU matematikos mokytoja Matematika, mokytoja metodininkė Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė, programos OLWEUS MSG grupės vadovė, metodinės tarybos narė 361800
Virginija Lincevičienė KTU matematikos mokytoja Matematika,
mokytoja metodininkė
11b klasės auklėtoja, mokytojų atestacijos komisijos narė

 

361800
Zita Nėnienė VVP vidurinės mokyklos matematikos mokytoja Matematika, mokytoja ekspertė Direktoriaus pavaduotoja, II vadybinė kategorija, mokytojų atestacijos komisijos pirmininkė, Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės pirmininkė,  Kauno miesto matematikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė 361800
Jūratė Skvarčinskienė VPI biologijos ir žemės ūkio pagrindų mokytoja Biologija, vyresnioji mokytoja 361800
Jūratė Sabaitienė VPI biologijos mokytoja Gamta ir žmogus, vyresnioji mokytoja 361800
Danguolė Piktienė KPI inžinerijos radio aparatūros konstruktorius – technologas, KTU matematikos mokytojas Fizika, vyresnioji mokytoja 361800
Asta Jakutienė VVU chemikas, dėstytoja Chemija, mokytoja metodininkė

 

361800
Danguolė Vaitmonienė KPI inžinierius matematikas, VDU mokytojas Informacinės technologijos, mokytoja ekspertė 6i klasės auklėtoja, Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės narė, robotikos būrelių vadovė 361800
Vida Gužienė Maskvos dailės universiteto kursai, dailė
VDU menotyra
KTU pedagogo kvalifikacija.
Dailė,
mokytoja metodininkė
Menų mokytojų  metodinės grupės pirmininkė, Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės narė, Tolerancijos ugdymo centro narė, metodinės tarybos narė, dailės studijos vadovė, foto studijos vadovė, mokyklos muziejaus ekspozicijos vadovė 363489
Laneda Jatulevičienė VISI architektė, LPKI dailės mokytoja Dailė, mokytoja metodininkė Linksmosios dailės būrelio vadovė 361800
Nelė Jurgelionienė KK dailės pedagogika, VPU dailės pedagogika Dailė, vyresnioji mokytoja 9b klasių auklėtoja, mokyklos įsivertinimo grupės narė, dailės būrelio vadovė, dekoro studijos vadovė
Laima Kasparevičienė Vilniaus Tallat-Kelpšos aukštesnioji muzikos mokykla, chorinis dirigavimas, muzika Muzika,
mokytoja metodininkė
Mišraus choro „Allegro“ vadovė, ansamblio vadovė 361800
Alvina Poderienė KU muzikos ir dainavimo mokytoja Muzika, mokytoja metodininkė Jaunučių choro vadovė, mergaičių ansamblio vadovė 363489
Audronė Ribinskienė Valstybinė konservatorija, KU muzikos ir dainavimo mokytoja Muzika, mokytoja metodininkė Jaunučių choro vadovė, jaunučių ansamblio vadovė, Tolerancijos ugdymo centro narė 361800
Inga Antanavičienė Žemaitijos kolegija, šokio pedagogika Šokis, mokytoja metodininkė Tautinių šokių  ,,Veršva“ vadovė 361800
Sigitas Venys LVA veterinarijos gydytojas, VPU vidurinės mokyklos biologijos mokytojas Technologijos, statyba ir medžio apdirbimas, mokytojas 361800
Nijolė Vosylienė KTU siuvimo gaminių technologija ir konstravimas, KTU edukologija Technologijos, braižyba, mokytoja metodininkė Kauno miesto technologijų mokytojų metodinio būrelio narė
Vilma Babušienė LKKI kūno kultūros mokytoja, trenerė Kūno kultūra, vyresnioji mokytoja Programos OLWEUS MSG grupės vadovė 361800
Jolita Barauskaitė LKKI fizinio lavinimo dėstytoja Kūno kultūra, mokytoja metodininkė, kūno kultūros specialiųjų pratybų pedagogė Kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė, gydomosios mankštos pedagogė, metodinės tarybos narė, jogos trenerė 361800
Jolita Kontvainienė LKKI kūno kultūros dėstytoja Kūno kultūra, mokytoja metodininkė

 

Kvadrato, tinklinio trenerė 361800
Donata Vaičytė Martinkienė LKKI dėstytojas, rankinio treneris Kūno kultūra, vyresnioji mokytoja Žolės riedulio trenerė, mokyklos įsivertinimo grupės narė 361800
Audrius Vilkevičius LKKI krepšinio treneris, LKKA, sporto magistras Kūno kultūra Krepšinio treneris 363489
Algirdas Gruzdas LKKI fizinio auklėjimo dėstytojas Kūno kultūra, mokytojas metodininkas Futbolo treneris 361800
Gita Žukovskienė Klaipėdos universitetas, ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija, VU, psichologas, VU psichologijos magistras Psichologija, mokytoja Direktoriaus pavaduotoja, laikinai atliekanti mokyklos direktoriaus funkcijas, mokyklos tarybos narė, programos OLWEUS MSG grupės vadovė 328679
Lijana Bilinkevičienė VPU pradinių klasių mokytoja Pradinių klasių mokytoja, vyresnioji mokytoja 10a klasės auklėtoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui III vadybinė kategorija, Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės narė, programos OLWEUS grupės koordinatorė, Vaiko gerovės komisijos pirmininkė, mokyklos tarybos narė 363489
Rasa Abramavičienė VPU pradinių klasių mokytoja Pradinių klasių mokytoja, mokytoja metodininkė 4a klasės auklėtoja, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė, programos OLWEUS MSG grupės vadovė, metodinės tarybos narė, mokyklos tarybos narė, mokytojų atestacijos komisijos narė 363489
Ramunė Andriušienė VU bibliotekininkystė,
VPU edukologija, mokytojas
Pradinių klasių mokytoja metodininkė 2d klasės auklėtoja 385218
Ilona Bublienė VU filologas, rusų kalbos ir literatūros dėstytojas, VPU edukologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija Pradinių klasių mokytoja, mokytoja  metodininkė 4b klasės auklėtoja,  mokyklos įsivertinimo grupės narė, kultūros komisijos narė 363489
Nijolė Čiučiulkienė ŠPI pradinių klasių mokytoja Pradinių klasių mokytoja, mokytoja metodininkė 3a klasės auklėtoja, mokyklos muziejaus ekspozicijos filialo vadovė

 

 

 

363489
Sigita Grigaliūnienė ŠPI pradinių klasių mokytoja Pradinių klasių mokytoja, mokytoja metodininkė 2b klasės auklėtoja, mokyklos įsivertinimo grupės narė, mokytojų atestacinės komisijos narė 363489
Rita Jasadavičienė ŠPI pradinių klasių mokytoja Pradinių klasių mokytoja metodininkė 3b klasės auklėtoja

 

363489
Violeta Linikienė ŠPI ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, VPU edukologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija Pradinių klasių mokytoja, mokytoja metodininkė 1b klasės auklėtoja 363489
Milda Litvinavičiūtė Chochriakovienė VPU pradinių klasių pedagogas Priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja, vyresnioji mokytoja Atsakinga už pradinių klasių veiklos sklaidą 363489
Lina Nomeikienė ŠPI pradinių klasių mokytoja Pradinių klasių mokytoja, mokytoja metodininkė 1a klasės auklėtoja 363489
Danguolė Pliaskienė ŠU pedagogika ir psichologija, pradinių klasių mokytojas Pradinių klasių vyresnioji mokytoja 1d klasės auklėtoja 385218
Živilė Radzevičienė ŠPI pradinių klasių mokytoja Pradinių klasių mokytoja, mokytoja metodininkė 3c klasės auklėtoja, pradinių klasių 363489
Janina Rimydienė Kapsuko pedagogikos mokykla, VVPI istorijos mokytoja, pradinių klasių mokytoja Pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė 4c klasės auklėtoja 361800
Kristina Sacevičienė Marijampolės aukštesnioji pedagoginė mokykla,
ŠU pradinių klasių mokytojas
Pradinių klasių mokytoja metodininkė 4d klasės auklėtoja 385218
Eglė Sutkienė ŠU pradinių klasių pedagogika ir metodika Priešmokyklinio ugdymo  vyresnioji mokytoja 2c klasės auklėtoja 385218
Aušra Tamulienė ŠPI pradinių klasių mokytoja Pradinių klasių mokytoja, mokytoja metodininkė 2a klasės auklėtoja, programos OLWEUS MSG grupės vadovė, Tolerancijos ugdymo centro narė 363489
Džiuljeta Vaičiukynienė Marijampolės aukštesnioji pedagoginė mokykla, pradinio ugdymo pedagogika,
ŠU pradinių klasių mokytojas
Pradinių klasių mokytoja metodininkė 3d klasės auklėtoja, programos OLWEUS MSG grupės vadovė 385218
Milita Akambakienė ŠU ologofreno pedagogika Logopedė Vaiko gerovės komisijos narė 363489
Ingrida Masteikienė ŠU specialioji pedagogika Specialioji pedagogė Vaiko gerovės komisijos narė 363489
Dovilė Kovalenkinienė LSU socialinis darbas bendruomenėje, KTU socialinės pedagogikos magistras Socialinė pedagogė Vaiko gerovės komisijos narė 362621
Jūratė Mikolaitienė VDU mokyklinė psichologija Psichologė Vaiko gerovės komisijos narė 362621
Kristina Štilpienė ŠU pedagogika ir psichologija Mokytojo padėjėja 363489
Kristina Antanavičienė KU lietuvių filologija ir režisūra Mokytojo padėjėja 361800
Darius Armanavičius Jaroslavlio valstybinis teatrinis institutas, lėlių teatro artistas, teatro režisierius Neformaliojo švietimo vadovas Improvizacijos ir pojūčių teatro vadovas 361800
Matas Kisielius LKKA treneris, vadybos ir verslo administravimo magistras Neformaliojo švietimo vadovas Šokių būrelio vadovas 363489

Trumpiniai

VU – Vilniau Universitetas
VDU – Vytauto Didžiojo Universitetas
LSU – Lietuvos Sveikatos Universitetas
KU – Klaipėdos Universitetas
ŠU – Šiaulių Universitetas
ŠPI – Šiaulių Pedagoginis Institutas
LKKA – Lietuvos Kūno Kultūros Akademija
LKKI – Lietuvos Kūno Kultūros Institutas
VVPI – Vilniaus Valtybinis Pedagoginis Institutas
LVA – Lietuvos Veterinarijos Akademija
KTU – Kauno Technologijos Universitetas
KPI – Kauno Antano Sniečkaus Politechnikos Institutas
VPU – Vilniaus Pedagoginis Universitetas
VVP – Vilniaus Valtybinis Universitetas
ŠPU – Šiaulių Pedagoginis Universitetas
LŽŪU – Lietuvos Žemės Ūkio Universitetas
LPKI – Lietuvos Pedagogų Kvalifikacijos Institutas
KK – Kauno Kolegija
VISI – Vilniaus Inžinerinis Statybos Institutas
VDA – Vilniaus Dailės Akademija

Paskutinis atnaujinimas: 2017 gegužės 8